اثر سطوح مختلف کنجاله ی کانولا بر شاخص رشد و ترکیب بدن میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) در شرایط پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان.

2 پژوهشکده میگوی کشور

چکیده

 این مطالعه به منظور تعیین تأثیر سطوح مختلف کنجاله ­ی کانولا بر شاخص­ های رشد، ترکیب بدن و درصد بازماندگی میگوی وانامی با میانگین وزنی g  1/63± 0/085 انجام گرفت. آزمایش براساس طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار غذایی شامل سطوح صفر، 5، 15، 25، 35 درصد کنجاله­ ی کانولا در 3 تکرار اجرا گردید و 450 میگو به طور تصادفی در 15 تانک (30 میگو در هر تانک) معرفی شدند. میگوها سه وعده در روز بر اساس وزن بدن به مدت 8 هفته در دمای 0/085±31 تغذیه شدند. در پایان دوره، شاخص های رشد و تغذیه مانند افزایش وزن (WG)، نرخ رشد ویژه (SGR)، نرخ بازده پروتئینی (PER)، کارایی غذا (FE)، متوسط افزایش وزن روزانه (ADG)، درصد افزایش وزن بدن (BWI)، بازماندگی، میزان غذای مصرفی، قیمت هر کیلوگرم غذا و ترکیب بدن میگوهای تغذیه شده با جیره های آزمایشی اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که جایگزینی تا 25 درصد کنجاله­ ی کانولا به جای آرد ماهی در جیره­ی غذایی میگوی وانامی تأثیر منفی بر عملکرد رشد میگوهای تغذیه شده نداشت و تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد در ترکیب بدن و درصد بازماندگی بین تیمارها مشاهده نشد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که استفاده از جیره های حاوی  25 درصد کنجاله­ی کانولا به دلیل صرفه­ ی اقتصادی و کاهش هزینه غذا می­ تواند جایگزین آرد ماهی در ساخت جیره های غذایی برای میگوهای جوان در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of replacing fish meal with canola meal on growth and body composition of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) stages of growth

نویسندگان [English]

  • Sakineh Ershadi Motlagh 1
  • Hamid Alaf Navirian 1
  • Reza Ghorbani Vaghei 2
  • Bahram Falahatkar 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Guilan University .
2 National Shrimp Research
چکیده [English]

The effect of different levels of canola meal on growth indices, body composition and survival rate of white leg shrimp (average weight 1.63 ± 0.09 gr) was studied. The experiment was according to completely random design with five dietary treatments (0, 5, 15, 25 and 35 percent of canola meal) in triplicate groups.  Four hundred and fifty shrimp were randomly distributed between 15 tanks of 300 L capacity (30 shrimp per tank). Shrimps were fed three times a day according to their body weight at a temperature of 31 ± 0.09 °C for 8 weeks. After 8 weeks of feeding, growth and nutritional indices such as weight gain (WG), specific growth rate (SGR), protein efficiency ratio (PER), feed efficiency (FE), average daily weight gain (ADG), percent of body weight increase (BWI), percent of protein production (PPV) survival  rate, price index were measured. Results showed that replacing canola meal by fishmeal in the diet of white leg shrimp have not any negative impact on shrimp growth performances up to 25 percent. There is no significant differences were observed in body composition and survival rate between treatments. Results of this study showed that fish meal can be replaced by canola meal up to 25 % and reliable price index in the diet of juveniles shrimp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • white leg shrimp
  • Canola meal
  • Growth
  • Fish meal
  • Replacing