معرفی سیستم‌ آبراهه‌های درون‌حوضچه‌ای در آبزی‌پروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، اﯾﺮان.

چکیده

با توجه به اینکه تقاضا برای تولیدات آبزی‌پروری همواره رو به افزایش است؛ اما توسعه این صنعت متنوع با کاهش منابع آبی و نواحی مناسب جهت پرورش محدود می‌شود. برای مقابله با این مشکلات، می‌توان از تأسیسات پرورشی متراکم مجهز به‌ سیستم بازگردش و تصفیه مجدد آب بهره جست. یکی از این سیستم‌های جدید، آبراهه‌های درون حوضچه‌ای (In pond raceways: IPRs) هستند. IPRs از جمله تأسیسات مؤثر در مناطقی با مصرف بالای آب و کمبود نواحی مناسب پرورشی بوده که جزء سیستم‌های توأم محسوب می‌شوند. در حقیقت، این سیستم با تلفیق ویژگی‌های مختلف سایر سیستم‌های آبزی‌پروری بر مشکلات و تنگناهای هر یک غلبه می‌کند. این تأسیسات در حال توسعه شامل چندین آبراهه مستطیلی بوده که درون حوضچه یا استخر نصب می‌شوند. طراحی IPRs به‌دلیل افزایش دسترسی جهت غذادهی، رقم‌بندی، برداشت و کنترل بیماری‌ها کارایی بیشتری نسبت به استخرهای خاکی و قفس داشته و در مقایسه با سایر سیستم‌ها، میزان برداشت و بهره‌وری در آن به‌طور قابل ‌ملاحظه‌ای بالاتر است. این مطالعه، به مروری بر اجزای اصلی، ذخیره‌سازی، غذادهی و مدیریت پرورشی ماهیان در IPRs می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of in-pond raceway system in aquaculture

نویسندگان [English]

  • Faezeh Mortezaei
  • Bahram Falahatkar
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran.
چکیده [English]

Despite demanding for aquaculture products have been continuing to grow, developing this diverse enterprise is limited by lack of adequate water resources and lands. To overcome these issues, intensive aquaculture facilities could be used with water recirculating or reuse systems. One of these innovative facilities is in-pond raceway system (IPR). IPRs are effective intensive aquaculture facilities for regions with high water consumption and limited land resources and they are categorized as hybrid or integrated systems. In fact, this system overcomes the problems and bottlenecks of each system by combining various features and advantages of other aquaculture systems. These developing facilities are consisting of several rectangular raceways installed in a pond. IPRs design is more efficient than the ponds and cages due to greater accessibility for feeding, grading, harvesting, and disease treatments and by comparing with other systems, it has significantly more profit and production yield. This study reviews the main components, stocking, feeding, and aquaculture management of fish in IPRs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybrid aquaculture systems
  • In-pond raceway
  • Recirculating flow
  • Sustainable aquaculture
سالنامه آماری شیلات ایران، 1399-1394. 1399. سازمان شیلات ایران. معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت، دفتر  برنامه و بودجه، 64 صفحه.
شرافتمند س. 1397. آبراهه درون‌حوضچه‌ای برای پرورش متـراکم کـپور معمولی. همایش ملی منطقه­­ای آبزی­‌پروری مدیریت و ارتقای بهره‌وری منابع آب، اهواز، صفحات 33-31.
فلاحتکار ب.، راهداری ع. 1396. آبزی‌پروری در مناطق خشک و نیمه خشک. انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی، تهران، 298 صفحه.
Bernardez R.G. 1995. Evaluation of an in-pond raceway system and its economic feasibility for fish production. Master’s thesis, Auburn University, Auburn, Alabama. USA.
Boyd C.E. 1990. Water Quality in Ponds for Aquaculture. Alabama, USA. Birmingham Publishing Co., Birmingham. AL, USA. 482 p.
Brown T.W., Boyd C.E., Chappell J.A. 2012. Approximate water and chemical budgets for an experimental, in-pond raceway system. Journal of the World Aquaculture Society 43, 526-537.
Brown T.W., Hanson T.R., Chappell J.A., Boyd C.E., Wilson Jr. D.S. 2014. Economic feasibility of an in pond raceway system for commercial catfish production in West Alabama. North American Journal of Aquaculture 76, 79-89.
Brown T.W., Chappell J.A., Boyd C.E. 2011. A commercial-scale, in-pond raceway system for Ictalurid catfish production. Aquacultural Engineering 44, 72-79.
Brown T.W., Chappell J.A., Hanson T.R. 2010. In-pond raceway system demonstrates economic benefits for catfish production. Global Aquaculture Advocate 13, 18-21.
Engle C.R., Kumar G., van Senten J. 2021. Resource-use efficiency in US aquaculture: farm-level comparisons across fish species and production systems. Aquaculture Environment Interactions 13, 259-275.
FAO 2022. The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. Towards Blue Transformation. Rome, FAO. 226 p.
Farrelly J.C., Chen Y., Shrestha S. 2015. Occurrences of growth-related target dissolved oxygen and ammonia in different catfish pond production systems in southeast Arkansas. Aquacultural Engineering 64, 68-77.
Fast A.W. 1977. Floating fish rearing system (US Patent Serial No. 4,044,720).
Fatima S., Komal W., Manzoor F., Latif A.A., Liaqa, R., Ameen S., Janjua R.S. 2021. Analysis of the growth performance, stress, profile of fatty acids and amino acids and cortisol in Tilapia (Oreochromis niloticus), cultured at high stocking density using in-pond raceway system. Saudi Journal of Biological Sciences 28, 7422-7431.
Hawcroft B.A. 1994. Development and evaluation of an in-pond raceway and water removal system. Master’s thesis, Department of Fisheries and Allied Aquacultures, Auburn University, Alabama, USA.
Jia L., Pan Y., Liu S. 2013. One new culture pattern of America: running water of internal recycle in pond. China Fish 1, 40-42.
Lemarie G., Martin J.L.M., Dutto G., Garidou C. 1998. Nitrogenous and phosphorous waste production in a flow-through land-based farm of European seabass (Dicentrarchus labrax). Aquatic Living Resources 11, 247-254.
Li W., Cheng X., Xie J., Wang Z., Yu D. 2019. Hydrodynamics of an in-pond raceway system with an aeration plug-flow device for application in aquaculture: an experimental study. Royal Society Open Science 6, 182061.
Long C.E. 1990. Raceway culturing of fish (US Patent Serial No. 4,915,059).
Losordo T.M., Masser M.P., Rakocy J.E. 1999. Recirculating aquaculture tank production systems: An overeview of component options. Southern Regional Aquaculture Center Publication No. 453. USDA, USA.
Lu J., Li S., He X., Tang R., Li D. 2022. An in-pond tank culture system for high-intensive fish production: Effect of stocking density on growth of grass carp (Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 1844) and blunt snout bream (Megalobrama amblycephala Yih, 1955). Aquaculture 549, 737808.
Masser M.P., Jensen J.W., Crews J.R. 1991 Channel catfish production in ponds. In Alabama cooperative extension service, ANR-195. Auburn, Alabama, USA.
Masser M. 2012. In-pond Raceways. In: J.H Tidwell (ed). Aquaculture production systems. John Wiley and Sons. New York, USA. pp: 387-394
Masser M.P., Lazur A. 1997. In-pond raceways. Aquaculture Production Systems 170, 387-394.
Masser M.P. 1997. In-pond raceways. Southern Regional Aquaculture Center Publication No. 170. Mississippi State University, Stoneville, MS, USA.
Masser M.P. 1999. Cages and In-Pond Raceways as Sustainable Aquaculture in Watershed Ponds. In: R.M. Timm and S.L. Dann (eds). Proceedings of the Ninth National Extension Wildlife, Fisheries, and Aquaculture Conference. pp: 171-180.
Masser M.P. 2004. Cages and in-pond raceways. In: C.S. Tucker, J.A. Hargreaves (eds). Biology and culture of channel catfish. Elsevier Scientific, Amsterdam. pp: 530-544
Masser M.P., Woods, P. 2008. Cage culture problems. Southern Regional Aquaculture Center Publication No. 165. Mississippi State University, Stoneville, MS, USA.
Naylor R.L., Goldburg R.J., Primavera J.H., Kautsky N., Beveridge M., Clay J., Folke C., Lubchenco, J., Mooney H., Troell M. 2000. Effect of aquaculture on world fish supplies. Nature 405, 1017-1024.
Tidwell J.H. 2012. Characteristics and Categories of Aquaculture Production Systems. In: J.H. Tidwell (ed). Aquaculture Production Systems. John Wiley and Sons. Oxford, UK. pp: 64-78.
Wang Y., Ni J., Nie Z., Gao J., Sun Y., Shao N., Li Q., Hu J., Xu P., Xu G. 2020. Effects of stocking density on growth, serum parameters, antioxidant status, liver and intestine histology and gene expression of largemouth bass (Micropterus salmoides) farmed in the in-pond raceway system. Aquaculture Research 51, 5228-5240.
Wilcox Jr.M.D. 1998. Effects of an in-pond raceway on fish production performance and water quality. Master’s thesis, Auburn University, Alabama, USA.
Yoo K.H., Masser M.P., Hawcroft B.A. 1995. An in pond raceway system incorporating removal of fish wastes. Aquacultural Engineering 14, 175-187.