اثر سمیت سولفات نقره بر شاخص‌های خون‌شناسی ماهی تیلاپیا نیل (Oreochromis niloticus) تغذیه شده با پربیوتیک قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل ، ایران.

2 گروه دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

چکیده

افزایش فلزات­ سنگین سبب برهم زدن اکوسیستم­ های آبی با تأثیرگذاری بر پارامترهای فیزیولوژیکی، بیوشیمایی و سلول­ های ارگانیسم‌های آبزیان شده و سبب کاهش عملکرد ایمنی ماهیان می­ گردد. این مطالعه، با هدف تعیین تأثیر سمیت سولفات ­نقره بر شاخص ­های خونی ماهی تیلاپیا نیل (Oreochromis niloticus) تغذیه شده با سطوح مختلف پربیوتیک قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) صورت گرفت. به‌همین منظور، تعداد 120 قطعه بچه ماهی تیلاپیا نیل به مدت 6 هفته در 4 تیمار با جیره ­های 0، 0/05، 0/1،  2/2 درصد پربیوتیک قارچ صدفی تغذیه شدند. در پایان دوره تغذیه، نمونه­ های آزمایشی به مدت 14 روز در معرض سولفات­ نقره قرار گرفتند و نمونه­ برداری در دو زمان (در پایان دوره تغذیه، در پایان دوره مواجهه با سم) انجام و پارامترهای خون­شناسی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که پربیوتیک به تنهایی اثر معنی ­داری برRBC ، MCV، هماتوکریت و هموگلوبین نداشت (0/05<P). اما میزان گلبول سفید،  MCHو  MCHCدر تیمارهای تغذیه شده با پربیوتیک 0/2 قارچ صدفی و مواجهه با سم، افزایش معنی­ داری داشت(0/05>P). در مجموع، پربیوتیک پودر قارچ صدفی ایمنی غیراختصاصی ماهی تیلاپیا را تحریک کرد و اثرات تخریبی ناشی از سولفات نقره را بر شاخص­ های خونی کاهش داد. در مجموع میزان 0/1و 0/2 درصد پربیوتیک قارچ صدفی در تیمارهایی که در معرض سولفات نقره بودند، توانست وضعیت شاخص­ های خونی ماهی تیلاپیا نیل را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toxic effect of silver sulfate on heamtological indices of Nile tilapia fish (Oreochromis niloticus) fed with oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) prebiotic

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Gholami 1
  • Hamed Manouchehri 1
  • Reza Changizi 1
  • Shayan Ghobadi 1
  • Seyed Mehdi Hoseinifard 2
1 Department of Fisheries, Babol branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
2 Department of Veterinary, Babol branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
چکیده [English]

The increase of heavy metals disturbs the aquatic ecosystems by affecting the physiological, biochemical parameters and cells of the aquatic organism and causes a decrease in the immune function of fishes. The aim of this study was to determine toxic effects of silver sulfate toxicity on some blood indices of Nile tilapia fish (Oreochromis niloticus) fed with different levels of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) prebiotic. 120 Nile tilapia fry were fed for 6 weeks in 4 treatments with 0, 0.05, 0.1 and 0.2% of prebiotics Oyster mushrooms. At the end of feeding period, the experimental samples were exposed to silver sulfate for 14 days, and sampling was done at two times (at the end of the feeding period, at the end of the toxicity exposure) and hematological indices were measured. The results showed prebiotic alone had no significant effect on RBC, MCV, hematocrit and hemoglobin (P<0.05). However, the amount of white blood cells, MCH and MCHC significantly increased in the treatments fed with prebiotic 0.2 and exposure. In general, Oyster mushroom powder stimulated the non-specific immunity of tilapia and also reduced the destructive effects caused by silver sulfate on blood indices. In general, the amount of 0.1 and 0.2% oyster mushroom in the exposed treatments was able to improve the normal blood indices of Nile tilapia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • Prebiotic
  • Nile tilapia
  • Hematology
ایری ع.، هدایتی س.ع.ا.، پاکنژاد ح.، باقری، ط. ، خالقی س.ر. 1401.  بررسی تاثیر مکمل غذایی پربیوتیک پودر قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) بر بیان ژن‌های P450 و Hsp70 بافت کبد ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در مواجهه با سم کلرپیریفوس. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان. 10(1): 20-1.
جهان­بخشی ع.، شعبانی ع.، قاضی ش.، کلنگی میان دره ح. .1396. تأثیر سطوح مختلف سولفات روی (ZnSO4)  در جیره غذایی بر هماتوکریت و فراسنجه های خونی ماهی قرمز (Carassius auratus). فیزیولوژی و تکوین جانوری. 10(4):11-1.‏
جمیلی ش.، ماشینچیان مرادی ع.، بهمنی م.، کیائی ضیابری ک. 1387. بررسی و شناخت فاکتورهای خونی اردک ماهی تالاب انزلی، اولین همایش ملی علوم شیلات و آبزیان ایران، لاهیجان، صفحات 37 تا 39.
رزم‌آرا پ.، پیکان حیرتی ف.، درافشان س. 1393. اثر نانوذرات‌نقره بر برخی پارامتر‌های خون‌شناسی گربه ماهی رنگین کمان (Pangasius hypophthalmus). سلول و بافت. 5(3): 272-263.
کاکاوند ف.، هدایتی س. ع. ا.، جافر ع.، مداح ع.، رضایی م. 1399. تأثیر پیش تیمار پربیوتیکی بر شاخص‌های خون شناسی ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus) مواجهه یافته با نانو ذرات نقره. فیزیولوژی و تکوین جانوری. 13(1): 13-1.
Abdel-Warith A.W.A., Younis E.S.M., Al-Asgah N.A., Abd-Elkader M.O., Elsayed E.A. 2020. Effects of sub-lethal lead nitrate and copper sulfate concentrations on haematological parameters during long-term exposure in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Scientific & Industrial Research 79, 437-441‏
Abarghoei S., Hedayati S.A., Ghafari Farsani H., Gerami M.H. 2015. Hematological responses of Goldfish (Carassiusauratus) to different acute concentrations of Silver Sulfate as a toxicant. Pollution 1(3), 247-256.‏
Aida F.M.N.A., Shuhaimi M., Yazid M., Maaruf A.G. 2009. Mushroom as a potential source of prebiotics: a review. Trends in Food Science and Technology 20, 567-575.
Ali A.S., US S.A., Ahmad R. 2014. Effect of different heavy metal pollution on fish. Res. Journal of Chemical and Environmental Sciences 2(1), 74-79.‏
Andrews S.R., Sahu N.P., Pal A.K., Kumar S. 2009. Haematological modulation and growth of Labeo rohita fingerlings: effect of dietary mannan oligosaccharide, yeast extract, protein hydrolysate and chlorella. Aquaculture Research 41(1), 61-69.‏
Di Giulio R.T., Hinton D.E. 2008. The Toxicology of Fishes. CRC Press. 1096 p.
Fadaei M. 2013. Effect of dietary oligosaccharide-mannan on growth performance, survival, body compositin and some hematological parameters in giant sturgeon juvenile (Huso huso Linnaeus, 1754). Fish Physiol Biochem 38(3), 829-35.
Hisano H., Barros M.M., Pezzato L.E. 2018. Levedura e zinco como pró-nutrientes em rações para tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus): aspectos hematológicos. Boletim do Instituto de Pesca 33(1), 35-42.‏
Hoseinifar S.H., Mirvaghefi A., Mojazi Amiri B., Rostami H K., Merrifield D.L. 2011. The effects of oligofructose on growth performance, survival and autochthonous intestinal microbiota of beluga (Huso huso) juveniles. Aquaculture Nutrition 17(5), 498-504.‏
Javed M., Usmani N. 2015. Impact of heavy metal toxicity on hematology and glycogen status of fish: a review. Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences 85(4), 889-900.‏
Johari S.A., Kalbassi M.R. 2016. Chronic effect of waterborne colloidal silver nanoparticles on plasma biochemistry and hematology of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Coastal Life Medicine 4(5), 337-340.‏
Khabbazi M., Harsij M., Hedayati S.A., Gholipoor H., Gerami M.H., Ghafari Farsani H. 2015. Effect of CuO nanoparticles on some hematological indices of rainbow troutOncorhynchusmykiss and their potential toxicity. Nanomedicine Journal 2(1), 67-73.
Lee D.Y., Fortin C., Campbell P.G. 2005. Contrasting effects of chloride on the toxicity of silver to two green algae, Pseudokirchneriella subcapitata and Chlamydomona sreinhardtii. Aquatic Toxicology 75(2), 127-135.
Loghmani Jahromi V., Keyvanshokooh S., Salati A.P., Pashazanoosi H. 2014. Effects of Dietary Immunogen Prebiotic on Growth, Hematological Indices and Proximate Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Oceanography 5(18), 11-19.‏
Luskova V. 1995. Determination of normal values in fish. Acta Universitatis Carolinae Biologica. 39, 191-200.
Razeghi Mansour M., Akrami R., Ghobadi S.H., Amani Denji K., Ezatrahimi N., Gharaei A. 2012. Effect of dietary mannan oligosaccharide (MOS) on growth performance, survival, body composition, and some hematological parameters in giant sturgeon juvenile (Huso huso Linnaeus, 1754). Fish Physiology and Biochemistry 38(3), 829-835.‏
Rombout J.H., Abelli L., Picchietti S., Scapigliati G., Kiron V. 2010. Teleost intestinal immunology. Fish Shellfish Immunology 31, 616-626.
Shahbazi Naserabad S., Mirvaghefi A., Gerami M.H., Ghafari Farsani H. 2015. Acute Toxicity and Behavioral -Changes of the Gold Fish (Carassiusauratus) Exposed to Malathion and Hinosan. Iranian Journal of Toxicology 8(27), 1203-1208.
Seifert, S., Watzl B. 2007. Inulin and oligofructose: Review of Experimental data on immune modulation. The Journal of Nutrition 137, 2563-2567.
Soliman H.A., Hamed M., Sayed A.E.D.H. 2021. Investigating the effects of copper sulfate and copper oxide nanoparticles in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) using multiple biomarkers: the prophylactic role of Spirulina. Environmental Science and Pollution Research 28(23), 30046-30057.‏
Vali S., Mohammadi G., Tavab, K.R., Moghadas F., Naserabad S.S. 2020. The effects of silver nanoparticles (Ag-NPs) sublethal concentrations on common carp (Cyprinus carpio): Bioaccumulation, hematology, serum biochemistry and immunology, antioxidant enzymes, and skin mucosal responses. Ecotoxicology and Environmental Safety 194, 110353.‏
Yalsuyi A.M., Vajargah M.F. 2017. Acute toxicity of silver nanoparticles in Roach (Rutilus rutilus) and Goldfish (Carassius auratus). Journal of Environmental Treatment Techniques 5(1), 1-4.
Yi Y.J., Zhang S.H. 2012. The relationships between fish heavy metal concentrations and fish size in the upper and middle reach of Yangtze River. Procedia Environmental Sciences 13, 1699-1707.
Zhurkov V.S., Savostikova O.N., Yurchenko, V.V., Krivtsova E.K., Kovalenko M.A., Murav’eva L.V., Sycheva L.P. 2017. Features of the mutagenic and cytotoxic effects of nanosilver and silver sulfate in mice. Nanotechnologies in Russia 12(11), 667-672.‏
Zhang T., Zhang Y., Li D., Xiao T., Li J. 2013. Exposure of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) to environmentally relevant levels of cadmium: hematology, muscle physiology, and implications for stock enhancement in the Xiangjiang River (Hunan, China). Science China Life Sciences 56(1), 66-72