تاثیر عصاره آبی ریز جلبک .Cyanothece sp در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی جوان پا سفید غربی Litopenaeus vannamei

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران.

3 ایستگاه تحقیقات نرمتنان خلیج فارس، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرلنگه، ایران.

چکیده

این مطالعه به‌منظور بررسی اثرات سطوح مختلف مکمل عصاره آبی ریز جلبک .Cyanothece sp بر شاخص­ های رشد، نرخ بقاء و ضریب تبدیل غذایی میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) به مدت 60 روز در مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور چابهار به اجرا درآمد.. 240 قطعه میگوی جوان سفید غربی با میانگین وزنی حدود 0/17± 3/03 گرم در 12 مخزن 70 لیتری با تراکم 20 عدد در لیتر ذخیره‌سازی، با سطوح 0 (شاهد)، 100 (تیمار1)، 200 (تیمار 2) و 300 (تیمار 3) mg/kg مکمل عصاره آبی ریز جلبک .Cyanothece sp به صورت 3 وعده در روز تغذیه و در پایان دوره شاخص ­های رشد، شامل میانگین وزن، طول کل، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، راندمان تبدیل غذایی و بازماندگی میگوهای سفید غربی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمار 200mg/kg عصاره آبی ریز جلبک .Cyanothece sp روی پارامترهای رشد و بازماندگی تاثیرات مثبت و معنی ­داری گذاشتند (0.05>P)، میانگین وزن، طول و ضریب رشد ویژه (SGR) میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 200mg/kg عصاره ریز جلبک .Cyanothece sp به ترتیب 13/88 گرم، 13/03 سانتی­متر و 2/56 درصد به‌طور معنی­ داری بیشتر از مقادیر اندازه گیری شده در سایر تیمارها بود (0.05>P)، در حالی که به دلیل افزایش معنی­دار راندمان ضریب تبدیل غذایی (FCE) در میگوهای تیمار 200 میلی­گرم بر کیلوگرم، میزان ضریب تبدیل غذایی (FCR) در آ‌ن‌ها به‌طور معنی داری کمتر از سایر میگوهای تیمار است(0.05>P). از این تحقیق چنین نتیجه گیری می­ شود که استفاده از عصاره آبی ریز جلبک .Cyanothece sp می­ تواند بر میزان رشد، نرخ بقا و مقاومت میگوی جوان سفید غربی تاثیر مثبت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dietary effects of micro algae Cyanothece sp. on growth performance, Survival and feed conversion ratio of western white shrimp (Litopenaeus vannamei)

نویسندگان [English]

 • Elnaz Erfanifar 1
 • Seyed Abbas Hosseini 1
 • Zahra Amini 2
 • Sajjad Pourmozaffar 3
 • Seyyed Aliakbar Hedayati 1
 • Ashakn Azhdari 2
1 Department of Aquatic Production and Exploitation, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Fisheries Research Center, Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Chabahar, Iran.
3 Persian Gulf Mollusks Research Station, Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Institute, Fisheries Science Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Bandar Lengeh, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of different levels of Cyanothece sp. on growth indices, survival rate and feed conversion ratio of western white shrimp (Litopenaeus vannamei) for 60 days in Chabahar fisheries research center. 240 individual with an average weight of 3.03 ±0.017 g were distributed in 12 tanks with a density of 20 shrimp per liter of storage. Treatment were 0 (control), 100 (treatment 1), 200 (treatment 2) and 300 (treatment 3) mg/kg extract of Cyanothece sp. Growth indices were examined including mean weight, total length, specific growth rate, feed conversion ratio, feed conversion efficiency and survival as 3 meals per day and at the end of the period. The results showed 200 mg/kg of microalgae extract had a positive and significant effect on survival parameters (P<0.05). Mean weight, length and specific growth coefficient (SGR) of shrimp fed a diet containing 200 mg / kg of extract 13.88 g, 13.03 cm and 2.56% were significantly higher than the measured values in other treatments, respectively. While due to the significant increase in feed conversion ratio (FCE) in shrimp treated with 200 mg / kg, the rate of feed conversion ratio (FCR) was significantly lower than other shrimps. It is concluded the use of microalgae extract can have a positive effect on growth rate, survival rate and persistence of young western white shrimp.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Western white foot shrimp
 • microalgae
 • Cyanothece sp
 • growth index
 • FCR
امینی خوئی ز.، عرفانی فر ا.، اژدری ا.،  ابیر س. 1400. بررسی اثرات شوری های مختلف بر میزان رنگدانه‌های ارزشمند ریزجلبک نمکدوست Cyanothece sp. شناسایی شده از کشندان پشت سد لیپار (چابهار) در شرایط آزمایشگاهی. مجله علمی شیلات ایران. 33(5): 133-121.
امینی خوئی ز.، عرفانی فر ا.، دلوکیان ا.، جدگال س.، صوفی مقدم ع.ر. 13۹۸. تولید بیومس ریزجلبک تک­سلولی Aphanothece halophytica جداسازی شده از آب­های سواحل دریای عمان و معرفی آن برای بهره­برداری در صنعت آبزی­پروری. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران، چابهار، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
آدینه ح.، هرسیج م. 1397. تأثیر سطوح مختلف بیوفلاک بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بازماندگی پست لارو میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei). مجله تحقیقات دامپزشکی. 73(4): 401-393.
پاکروان س.، اکبرزاده آ.، سجادی ا.م.، حاجی مرادلو ع.، نوری ف. 1397. تاثیر جایگزینی پودر ریزجلبک های اسپیرولینا Spriulina platensis و کلرلا Chlorella vulgaris با پودر ماهی بر عملکرد رشد، ترکیبات لاشه و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی Litopenaeus vannamei. فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری. 10(1):2 296-289.
خورشیدی سدهی س.، شعبانی پور ن.، علاف نوبریان ح. 1400. اثر سطوح مختلف پودر جلبک اسپیرولینا پالتنسیسSpirulina platensis    در عملکرد رشد و بازماندگی پست لارو میگوی Palaemon elegans . شیلات. 74(4): 596-587.
دشتیان نسب ع.، مصباح م.، پیغان ر.، کاکولکی ش. 1393. اثر عصاره اتانولی جلبک قهوه ای Sargassum angustifolium  بر عملکرد رشد، درصد بقاء، و مقاومت در برابر ویبریوزیس (Vibrio harveyi) در میگوی پا سفید   Litopenaeus vannamei  مجله علمی شیلات ایران. 23(3): 41-31.
رئیسی ح.، جعفری و.، ضیائی نژاد س.، پاسندی ع.ا. 1392. تاثیر پروبیوتیک جنس باسیلوس (Bacillus subtilis licheniformis) برتراکم، فاکتورهای رشد در تراکم­های مختلف و ترکیبات لاشه میگوی سفید اقیانوس آرام (Litopenaeus vannamei). پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
Briggs M., Funge-Smite S., Subasinghe R., Phillips M., 2004. Introductions and ovement of (Penaeus vannamei) and (Penaeus stylirostris) in Asia and Pacific. Thailand 3(1), 20-45.
Coutteu P. 1996. Microalgae. In: Sorgeloos, P. and Lavens, P. Manual on the production and use of live food for aquaculture (University of Gent, Artemia reference center). pp. 9-60.
Cruz-Suarez, Tapia Salazar M., Nieto Lopez M., Rique D. 2008. A Review of Effects of Macroalgae in Shrimp Feeds and Co-Culture. Programa of Maricultura, University of Mexico. pp. 304-333.
FAO. 2014. State of world fisheries and aquaculture. Fisheries and Aquaculture Department. Rome, Italy. 230.
Ghaednia B., Mehrabi M., Mirbakhsh M., Yeganeh V., Hoseinkhezri P., Garibi G., Ghaffar Jabbari A. 2011. Effect of hot-water extract of brown seaweed Sargassum glaucescens via immersion route on immune responses of Fenneropenaeus indicus. Iranian Journal of Fisheries Sciences 10(4), 616-630.
Gharibi M.R., Atashbar B., Agh N., Nematollahi M.A., Aramli M.S., Noori A. 2015. Effect of concentration of the microalga Dunaliella tertiolecta on survival and growth of fairy shrim, Phallocryptus spinosa Milne Edwards, 1840 (Crustacea: Anostraca). Aquaculture Research 8, 1-7.
Hashim R., Saat M.A.M. 1992. The utilization of seaweed meals as binding agents in pelleted feeds for snakehead (Channa striatus) fry and their effects on growth. Aquaculture 108(3-4), 299-308.
Huxley V.A.J., Lipton A.P. 2010. Immunomodulatory effect of Sargassum wightii on Penaeus monodon (Fab.). The Asian Journal of Animal Science 4(2), 192-196.
Huxley, V.A.J., Lipton A.P. 2010. Immunomodulatory effect of Sargassum wightii on Penaeus monodon (Fab.). The Asian Journal of Animal Science 4(2), 192-196.
Jaime-Ceballos B., Hernandez L., Alfredo G., Tsai V. 2006. Substitution of Chaetoceros mulleri by (Spirulina platensis) meal in diets for (Litopenaeus schmitti) larvae. Aquaculture 260(4), 215-220
Javadzadeh M., Salarzadeh A. R., Yahyavi M., Hafezieh M., Darvishpour H. 2012. Effect of garlic extract on growth and survival rate in Litopenaeus vannami post larval. [Research]. Iranian Scientific Fisheries Journal 21(1), 39-46.
Kakoolaki Sh., Sharifpour I., Soltani M., Ebrahimzadeh Mousavi H., Mirzargar S., Rostami M. 2010. Selected morphochemical features of hemocytes in farmed shrimp, Fennero penaeus indicus in Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences 9, 219-232.
Kaushik B.D. 1987. Laboratory methods for blue–green algae, Associated Publixhing Company.
Komarek J., Kastovsky J., Mares J., Johansen J. 2014. Taxonomic classification of cyanoprokaryotes (cyanobacterial genera), using a polyphasic approach. European Journal of Phycology 86(4), 295-335.
Kothari A.M., Vaughn F., Garcia-Pichel. 2013. Comparative genomic analyses of the cyanobacterium, Lyngbya aestuarii BL J, a powerful hydrogen producer Front. Microbiology 4.
Liu Z., Lin H. 1993. A species of microalgal with useful and developable prospects- Aphanothece halophytica. Sea-lake Salt & Chemical Industry 22, 16-19.
Matos A.P. 2017. The impact of microalgae in food science and technology. Journal of the American Oil Chemists' Society 94(11), 1333-1350.
Olson J.M. 2006. Photosynthesis in the Archean era. Photosynthesis Research 88, 109-117.
Pauly D., Christensen V., Guenette S., Pitcher T.J., Sumaila U.R., Walters C.J., Zeller D. 2002. Towards sustainability in world fisheries. Nature 418(6898), 689-695.
Pazir M., Afsharnasab M., Jalali Jafari B., Sharifpour I., Motalebi A., Dashtiannasab A. 2011. Detection and identification of white spot syndrome virus (WSSV) and infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus (IHHNV) of Litopenaus vannamei from Bushehr and Sistan and Baloochestan provinces (Iran), during 2009-2010. Iranian Journal of Fisheries Sciences 10(4), 708-726.
Saito M., Endo K., Kobayashi K., Watanabe M., Ikeuchi M., Murakami A., Murata N., Wada, H. 2018. High myristic acid content in the cyanobacterium Cyanothece sp. PCC 8801 results from substrate specificity of lysophosphatidic acid acyltransferase. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular and Cell Biology of Lipids 1863(9), 939-947.
Sakai M. 1999. Current research status of fish immunostimulants. Aquaculture 172 (1), 63-92.
Saliqazadeh R., Yavari M., Mousavi M., Zakeri M. 2014. The effect of different levels of nutritional supplement of Spirulina algae on some indicators of growth, nutrition and biochemical composition of tall fish (Mesopotamichthys sharpeyi). Oceanography 5(18), 21-27.
Schneegurt M.A., Arieli B., McKeehen J.D., Stephens S.D., Nielsen S.S., Saha P.R., Trumbo P.R., Sherman L.A. 1995. Compositional and toxicological evaluation of the diazotrophic cyanobacterium, Cyanothece sp. Strain ATCC 51142. Aquaculture 134 (3-4), 339- 349.
Supamattaya K., Kiriratnikom S., Boonyaratpalin M., Borowitzka L. 2005. Effect of a Dunaliella extract on growth performance, health condition, immune response and disease resistance in black tiger shrimp (Penaeus monodon). Aquaculture 248, 207-216.
Tabarsa M., Shin I.S., Lee J.H., Surayot U., Park W., You S. 2015. An immune-enhancing water-soluble α-glucan from Chlorella vulgaris and structural characteristics. Food Science and Biotechnology 24(6), 933-1941.
Tabarsa M., You S., Dabaghian E.H., Surayot U. 2018. Water-soluble polysaccharides from Ulva intestinalis: Molecular properties, structural elucidation and immunomodulatory activities. Journal of Food and Drug Analysis 26(2), 599-608.
Van Alstyne K.L., Wolfe G.V., Freidenburg T.L., Neill A., Hicken C. 2001. Activated defense systems in marine macroalgae: Evidence for an ecological role for DMSP cleavage. Marine Ecology Progress Series 213(1), 53-65.
Wilde E.W., Fliermans C.B. 1979. Fluorescence microscopy for algal studies. Transactions of the American Microscopical Society 98, 96-102.
Yone Y., Furuichi M., Urano K. 1986. Effects of wakame Undaria pinnatifida and Ascophyllum nodosum on absorption of dietary nutrients, and blood sugar and plasma free amino-N levels of red sea bream. Nippon Suisan Gakkaishi 5(10), 1817-1819.
Zakariaee H., Sudagar M., Mazandarani M., Hosseini S.A. 2015. The effect of Astaxanthin on sexual maturing and fecundity and survival larval of fighter fish (Betta splendens). Journal of Animal Environment 7(3), 227-234.
Zhang M., Sun Y., Chen K., Yu N., Zhou Z., Chen L., Li E. 2014. Characterization of the intestinal microbiota in Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei, fed diets with different lipid sources. Aquaculture 434, 449-455.