بررسی عوارض هیستوپاتولوژیکی اندام‌های آبشش، کبد وکلیه ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در برخی مزارع منطقه دوهزار استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی، موسسه تحقیقات شیلات ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.

4 دانشکده علوم و تکنولوژی، دانشگاه سانیو، بنونتو، ایتالیا.

چکیده

با توجه به عدم وجود اطلاعاتی مبنی بر وضعیت سلامت ماهیان مزارع پرورشی و تعدد مزارع پرورش قزل­آلا در شمال کشور، پایش سلامت ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان در سه مزرعه از استان مازندران به کمک مطالعات بافت‌شناسی انجام شد. نمونه‌برداری در غالب سه گروه وزنی و برای هر گروه تعداد 10 عدد ماهی، انجام گردید. گروه اول ماهیان با وزن زیر 100 گرم، گروه دوم ماهیان با وزن 700-300 گرم و گروه سوم ماهیان با وزن بالای 5/1 کیلوگرم بودند ماهیان پس از صید، بافت آبشش، کبد و کلیه ماهیان نمونه‌برداری شده خارج شد و نمونه‌های بافت اندام‌های هر ماهی در فالکون مجزایی که حاوی فرمالین بافر 10 درصد بود تثبیت شد. مقاطع بافتی با استفاده از پروتکل استاندارد تهیه شده و پس از رنگ‌آمیزی با استفاده از ائوزین-هماتوکسیلین به کمک میکروسکوپ نوری بررسی شدند. هایپرپلازی، هایپرتروفی، ادم اپیتلیال، فیوژن لاملا، آنئوریسم، کرلی لاملا و فیلامنت دوشاخه عوارض مشاهده شده در بافت آبشش بودند. در بافت کبد، دژنره شدن هپاتوسیت­ها، اتساع فضای سینوزوئیدی، پرخونی/خونریزی،  تجمع ملانوماکروفاژ، تجمع واکوئل چربی، هسته پیکنوزه، تورم هپاتوسیت­ها و اگزودا با شدت های مختلف گزارش شد. کلیه نیز عوارضی همچون تحلیل رفتن گلومرول و اتساع فضای کپسول بومن، پرخونی/ خونریزی، تجمع ماکروفاژها و دژنره شدن سلول­ها را نشان داد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می‌شود ارزیابی‌های تکمیلی مانند بررسی کیفیت آب و غذا و بررسی عوامل بیماری‌زا و پاتوژن‌ها در استخرهای مورد بررسی انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological lesions of gill, liver and kidney of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in some farms in Dohezar region of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

 • Ashkan Zargar 1
 • Ali Taheri Mirghaed 1
 • Isa Sharifpour 2
 • Melika Ghelichpour 1
 • Abbasali Aghaei Moghaddam 3
 • Behrouz Gharavi 3
 • Marina Paolucci 4
1 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran.
3 Inland Waters Aquatics Resources Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Gorgan, Iran
4 Department of Sciences and Technologies, University of Sannio, Benevento, Italy.
چکیده [English]

Due to the lack of information on the health status of farmed fish and the number of trout farms in the north of the country, the health of rainbow trout was monitored in three farms in Mazandaran province with the help of histological studies. Sampling was performed in three weight groups and 10 fish for each group. The first group of fish weighing below 100 g, the second group of fish weighing 300-700 g, and the third group of fish weighing higher than 1.5 kg. After sampling, the gills, livers, and kidneys were removed and the tissue samples of each fish were fixed in a separate falcon tube containing 10% buffered formalin. Tissue sections were prepared using a standard protocol and examined by light microscopy after staining using eosin-hematoxylin. Lamellar/filament hypertrophy and hyperplasia, curling lamellar, epithelial lifting/edema, aneurysm, branching filament are the most injuries in the sampled gills. Hepatocyte degeneration, Sinusoidal dilation, Haemorage/Congestion, Hepatocyte vacuolization, Pyknotic nuclear, Melanomacrophage aggregation, Hepatocyte hypertrophy and Exudate were reported with different intensities in the liver tissue. The kidney samples showed some lesions as; Bowman’s capsule dilation and Glumerol shrinkage, Haemorage/Congestion, Macrophage aggregation, and Degeneration. According to the results, it is suggested to improve the water quality, type, and amount of food in the studied farms. Additional assessments such as water and food quality and pathogens in the pools to be performed

کلیدواژه‌ها [English]

 • Histopathology
 • Rainbow trout
 • Farms
 • Tissue injuries
 • Fish health