بررسی موانع و مشکلات بازار میگوی پرورشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت صادرات تولید بالغ بر 8/48 هزار تن میگوی پرورشی در کنار صید 12 هزار تن میگوی دریایی، موانع و مشکلات بازار میگوی پرورشی کشور از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیک  از 40 صادرکننده و صاحب‌نظر شناسایی شد. رتبه­ بندی مشکلات از طریق روش امتیازبندی و با توجه به ناپارامتریک بودن آماره‌ها از آزمون­ های­ مربع کای و یومن­ویتنی­ در تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد. مشکلاتی چون تعامل ضعیف جهانی و منطقه ­ای، ناکارآمدی نظام بانکی برای صادرات، عدم ثبات سیاست­ های حمایتی مناسب، تحریم، ضعف برندسازی و عدم وجود آژانس بین ­المللی تحقیقات بازاریابی در کشور از مشکلات خیلی زیاد در بازار بودند. به ترتیب ناکارآمدی نظام بانکی در صادرات، تحریم و عدم ثبات سیاست‌های حمایتی مناسب از بین 22 مشکل بازار، رتبه اول تا سوم را داشتند. از نظر صاحب‌نظران نیز ضعف شناخت بازار داخل و دانش بازاریابی و عدم وجود برنامه و یکنواختی در استراتژی تولید نسبت به صادرکنندگان مشکل جدی­تری در بازار بود. هیچگونه رابطه معنی ­داری بین انواع سطوح ویژگی­های جامعه‌شناختی گروه‌های مورد مطالعه با موانع و مشکلات مشاهده نشد و تنها سنین کمتر از 48 سال نسبت به سن­های بالاتر مشکلات را بیشتر می ­دانستند. بنابراین رفع مهم­ترین مشکلات بازار به‌ویژه اصلاح نظام بانکی، رفع تحریم و اتخاذ سیاست‌های حماییتی مناسب و پایدار باید مورد توجه دولت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of barriers and problems of market in farmed shrimp in Iran

نویسندگان [English]

  • Afshin Adeli
  • jalil Jahantigh
  • Alireza Alishahi
Department Seafood Processing, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Due to the importance of export production of more than 48.8 thousand tons of farmed shrimp along with fishing about 12 thousand tons of marine shrimp, obstacles and problems of the country's farmed shrimp market were identified by completing an electronic questionnaire from 40 exporters and experts. Ranking of problems through scoring method and due to the non-parametricity of statistics, tests of chi-square and Mann-Whitney U were used in statistical analysis. Problems such as regional production and interaction, the inefficiency of the banking system for exports, the instability of appropriate supportive policies, sanctions, weak branding and the lack of an international marketing research agency The country had a lot of problems in the market. Inefficiency of the banking system in exports, sanctions and instability of appropriate protection policies among 22 market problems, ranked first to third, respectively. According to experts, the lack of knowledge of the domestic market and marketing knowledge and plan and uniformity in the production strategy was a more serious problem in the market than exporters. No significant relationship was observed between different levels of sociological characteristics of the studied groups with barriers and problems, and only the age of less than 48 years recognized more problems than those who were older. Therefore, solving the most important market problems, especially the reform of the banking system, lifting sanctions and adopting appropriate and sustainable protectionist policies should be the focus of the government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seafood market
  • Barriers
  • Market Problems
  • Crustaceans
  • Aquaculture