کشت میکسوتروف (Arthrospira platensis) و مقایسه اثرات افزودن منابع کربنی مختلف به محیط کشت در تولید زیتوده و محتوای فیکوبیلی پروتئین ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران. کرج، ایران.

چکیده

میکروجلبک اسپیرولینا (Arthrospira platensis) حاوی متابولیت‌های ارزشمندی مانند پروتئین‌ها، ترکیبات آنتی‌اکسیدان، لیپیدها، ویتامین‌ها و مواد معدنی می‌باشد و به عنوان غذای انسان، جانوران و نوعی غذا دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد. ثابت شده است که تغییرات فیزیولوژیک در جلبک به شرایط محیطی در حین رشد بستگی دارد. مطالعه حاضر اثر افزودن منابع کربنی مختلف را بر تولید زی‌توده و محتوای ترکیبات درون سلولی با تمرکز بر تولید فیکوبیلی پروتئین‌ها سنجیده است و افزودن منبع کربن به محیط کشت بصورت روزانه (مشابه غذادهی روزانه) صورت گرفت تا همواره غلظت یکسانی از مواد کربنی در اختیار ارگانیسم‌ها قرار داشته باشد. بدین منظور قند سدیم استات در سه غلظت 25، 50 و 75 میلی‌گرم بر لیتر و قند گلیسرول با غلظت‌های 0/5 و 1 سی سی به صورت روزانه به محیط کشت اضافه گردید. نتایج نشان داد که افزودن قند سدیم استات در هر مقدار می‌تواند جلبک را به سمت تولید زی‌توده بیشتر سوق دهد و اثر معناداری در افزایش تولید فیکوسیانین درون سلول جلبکی داشته باشد (P≤0.05). به این ترتیب همبستگی معنادار مثبتی بین مقادیر سدیم استات و تولید زی‌توده جلبکی و مقدار فیکوسیانین مشاهده گردید. قند گلیسرول اما بیشتر بصورت اثرگذاری بر تولید زیتوده عمل می‌کند و به‌نظر می‌رسد که تاثیر مثبتی در افزایش وزن زی‌توده دارد و تاثیر آن بر تولید رنگدانه‌های فیکوبیلی پروتئینی نیاز به مطالعه بیشتر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mixotrophic culture of Arthrospira platensis and a comparison of the effects of adding different carbon sources to culture medium on biomass production and phycobilin protein content

نویسندگان [English]

  • Zahra Soltanifar
  • Mohammad Ali Nematollahi
  • Seyed Vali Hosseini
Department of Fisheries, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Arthrospira platensis contains valuable metabolites such as proteins, antioxidants, lipids, vitamins, and minerals and is used as a food source for humans and animals. The microalgae are usually cultured in three ways: autotrophic culture, heterotrophic culture (with added extra carbon sources) or mixotrophic culture depending on the species and human needs. Physiological changes in algae have been proved to happen depending on environmental conditions during growth. Also, there are a variety of algae species that can tolerate additional sugars as a carbon source in culture media under heterotrophic and mixotrophic conditions. The present study compares the subsequent effects of adding different carbon sources on biomass production and content of intracellular compounds specially phycobiliproteins. The results showed that sodium acetate in any concentrations can lead the stock produce more biomass and also has a significant positive effect on phycocyanin production within the algal cell (P≤0.05). Glycerol, however, is showed to be more effective in biomass proliferation and seems to have a positive effect on biomass dry weight yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirulina
  • Mixotrophic culture
  • Carbon sources
  • Phycocyanin
  • Biomass