تاثیر استفاده از دکستروز و مخلوط پروبیوتیک های باسیلوس کوآگولانس (Bacillus coagulans) و باسیلوس سابتلیس (Bacillus subtilis) در غذای تجاری بیومار بر فاکتورهای رشد و بازماندگی لارو ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران.

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران.

چکیده

تاکنون به‌منظور بررسی اثر استفاده از دکستروز و مخلوط پروبیوتیکی بر فاکتور­های رشد و بازماندگی لارو ماهی دم شمشیری، لاروهای ماهی دم شمشیری در سه گروه با سه جیره غذایی متفاوت شامل گروه یک (شاهد) با جیره تجاری (بیومار- 0/4 میلی ­متر به میزان 5 درصد وزن توده زنده)، گروه دو با جیره تجاری (به میزان 5 درصد وزن توده زنده) همراه با دکستروز (0/4 گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن غذای تجاری) و گروه سوم با مخلوطی از جیره تجاری (به میزان 5 درصد وزن توده زنده)، دکستروز و دو نوع پروبیوتیک باسیلوس کوآگولانس و باسیلوس سابتلیس (0/4 گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن غذای تجاری) تغذیه شدند. پرورش لارو­ها به مدت 35 روز ادامه یافت. نتایج نشان داد که درصد بازماندگی (SR%) و شاخص ­های رشد مانند سرعت رشد ویژه (SGR)، شاخص وزن بدن(BWI)، درصد افزایش وزن بدن (PBWI)، درصد رشد روزانه  (GR%) و ضریب تبدیل غذایی (FCR) در تیمار سوم نسبت به دو تیمار دیگر از وضعیت بهتری برخوردار بود و اختلاف معنی­ داری در تغییرات بین تیمارها مشاهده شد (0/05>P). بدین ترتیب تغذیه با جیره غذایی حاوی پروبیوتیک های باسیلوس کوآگولانس و باسیلوس سابتلیس، سبب بهبود میزان بازماندگی و فاکتور­های رشد گردید و استفاده از آن در جیره غذایی توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of dextrose and probiotic Bacillus coagulans and Bacillus subtilis in Biomar’s commercial food on the growth factors and survival rate of Sward tail larvae (Xiphophorus helleri)

نویسندگان [English]

  • Alireza Golchin Manshadi 1
  • Mansour Nakhaei Nasab 2
1 Department of Aquatic and Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Kazerun Branch, Islamic Azad university, Kazerun, Iran.
2 Faculty of Veterinary Medicine, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
چکیده [English]

In order to study the effect of dextrose and mixed probiotic on growth factors and survival rate of Sward tail larvae, the larvae were fed three diets, including the first group (control diet) with commercial diet (Biomar, 0.4 mm at the rate of 5% of biomass), the second group with commercial diet (at the rate of 5% of biomass) and dextrose (0.4 g/k of commercial food weight) and the third group with mixture of commercial diet (at the rate of 5% of biomass), dextrose and two probiotics, including Bacillus coagulance and B. subtilis (0.4 g/k of commercial food weight). The larvae rearing continued for five weeks. The results showed that survival rate (SR%) and growth factors such as specific growth rate (SGR), body weight index (BWI), percent of the body weight index (PBWI%) and daily growth rate (GR%) and food conversion ratio (FCR) in the third treatment groups was better than others and a significant change were observed between the treatments (P≤0.05). Therefor feeding with probiotic diets, including B. coagulance and B. subtilis, improved the survival rate and growth factors and using it in the diet, is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotic
  • Sward tail larvae
  • Survival rate
  • Growth factors