تاثیر گیاه پنیرک (Malva neglecta) بر رشد، بقا و شاخص های خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

این پژوهش در سال 1396 با هدف تاثیر استفاده از پودر گیاه پنیرک به عنوان یک نوع محرک ایمنی طبیعی بر پارامترهای رشد و شاخص های خونی ماهی کپور معمولی به مدت 60 روز در مرکز تحقیقات تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز اجرا شد.در مجموع 360 قطعه ماهی پس از سازگاری در 12 تانک 300 لیتری (هر کدام حاوی 30 قطعه با وزن اولیه 0/18±18/10 گرم) قرار داده شدند. تیمارهای مورد مطالعه شامل تیمار 1 (بدون پودر پنیرک)، تیمار 2 (2 درصد)، تیمار 3 (4  درصد) و تیمار 4 (6 درصد) بودند. نتایج بررسی سلول های دفاعی نشان داد که مونوسیت­ها و بازوفیل­ها  فقط در تیمارهای 2 و 1 مشاهده شدند. بالاترین میزان لنفوسیت­ها در تیمار 3 به ترتیب 95/5 و نوتروفیل­ها در تیمار 2،  48/16 درصد به دست آمد. بالاترین مقادیر فاکتور کمپلمان و قدرت باکتری­کشی سرم در تیمار 2 نسبت به تیمار شاهد به دست آمد (0/05>P)، اما درمورد لیزوزیم بالاترین مقدار در تیمار 3 (g/dI 55/54) مشاهده شد (0/05>P). بالاترین مقادیر مربوط به فاکتورهای خونی MCH، MCV، MCHC، گلبول‌های سفید، گلبول‌های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت در تیمار 3 به ترتیب 10-1(µm3) 12/1، 10-1(µm3) 59/5، 10-1(µm3) 37/3، (103cell.mm-3) 33/173، (106cell.mm-3) 36/1، (g/dI) 3/8 و 66/40 درصد به دست آمد. پودر گیاه پنیرک تاثیر معنی داری بر روی رشد و بقای ماهی کپور معمولی نشان نداد (0/05>P)، البته در تیمارهای مورد بررسی (تیمار 1، 2 و 3) در ماهی کپور مانند تیمار شاهد،  به میزان 100 درصد بقاء مشاهده شد. میزان 4 درصد پودر گیاه پنیرک در جیره غذایی ماهی کپور معمولی سبب بهبود فاکتورهای خونی گردید. همچنین فرموله کردن 2  درصد جیره از این گیاه دارویی سبب افزایش فاکتور کمپلمان و قدرت باکتری کشی سرم بدن ماهی کپور معمولی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect Malva neglecta on growth, survival and heamatological parameters in Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • Mojgan Khodadadi
  • Hashem Maramazi
  • Mehran Javaheri baboli
Department of Aquaculture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

This survey was done to study the effect of the powder of Malva neglecta as a natural immune stimulant on growth factors and heamatological in Cyprinus carpio in summer 2016 during 60 days rearing period in aquaculture center of Islamic azad university, Ahvaz Branch. After adaptation, a totalof 360 fish were placed in 12 300-liters tanks, that 30 of fish (initial weight, 18.10±0.18 gr) were in every tank. The treatments were included control (0 gr/Kg), treatment 1 (2%), treatment 2 (4 %) and treatment 3 (6%) of Malva neglecta powder. The results of defence cells in Cyprinus carpio were showed that Monocyts and Basiphyls observed just in treatment 1 and 2. The highest Lymphocyts and  Noutrophilsw were  counted respectively 95.5% (treatment 3) 48.16% (treatment 2). The Eosinophyls were not present in any of treatments. MCH (1.12 µm310-1) was showed in treatment three. The  highest of complement factor and killing bacterial serum power were caculated in treatment 2 comparison to control (P<0.05) but the highest of Lysosim observed in treatment 3 (55.54 g/dI) (P<0.05). The highest MCV, MCHC, WBC, RBC, Hg and HCT in treatment 3 were calculated respectively 1.12 (µm3)10-1, 5.59 (µm3)10-1, 3.37 (µm3)10-1, 173.33 (103cell.mm-3(, 1.36 )106 cell.mm-3 (8.3 (g/dI) and 40.66%. The Malva neglecta powder were showed no significant difference in growth factor and survival in Cyprinus carpio (P>0.05) but were observed 100% survival in fish in treatment 1, 2 and 3. The Value of 4% of powder Malva neglecta in diet caused improvement heamatological factors in Cyprinus carpio. Also 2 percent of powder in diet were cause of increasing complement factor and killing bacterial  serum in this fish.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Malva neglecta
  • Growth
  • Survival
  • Hematological indices
  • Common carp