بررسی تعیین شاخص های رشد و ساختار جمعیتی سیاه‌کولی خزری (Vimba persa Pallas, 1814) در سواحل جنوب‌غربی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

چکیده

شاخص­ های رشد و صفات جمعیتی سیاه­ کولی خزری با هدف بررسی تغییرات ساختار جمعیتی این گونه در سال­های اخیر بر اساس 227 عدد نمونه صید شده از بندر کیاشهر، در سواحل جنوب غربی دریای خزر از بهمن 1397 تا فروردین 1398 مورد مطالعه قرار گرفتند. دامنه طول چنگالی در جنس ماده برابر 13/5 تا 20 سانتی­متر و در جنس نر برابر 12/5 تا 20 سانتی ­متر بود. بیشترین فراوانی گروه سنی هر دو جنس در سن +3 بود و نسبت جنسی نر به ماده 1 به 1/4 محاسبه شد. مقادیر پارامترهای معادله رشد وون­ برتالانفی در جنس ماده 0/73 = k و 17/44= L سانتی ­متر و 1/4-= t0 و در جنس نر 0/6 = kو 16/97 = L سانتی­ متر و 1/5- = t0 به دست آمد. رابطه طول و وزن در هر دو جنس ماده و نر آلومتریک منفی بود و میانگین مقادیر شاخص وضعیت بدنی در جنس ماده و نر به ترتیب برابر 0/01±01/38 و 0/01±1/35 محاسبه شد. اندازه طول در اولین بلوغ در جنس ماده برابر 12/5 سانتی­متر و در جنس نر برابر 13/2 سانتی­متر برآورد گردید. در نتیجه­ گیری کلی می­ توان چنین بیان نمود که صفات جمعیت­ شناختی بررسی شده در این مطالعه در مقایسه با سایر مطالعات انجام شده در سال ­های گذشته بر روی این ماهی، نشان­ دهنده کاهش دامنه طولی و نمایانگر فشار صید بر این گونه بوده و بر لزوم بازنگری در شیوه مدیریت صید در راستای حفظ ذخایر ارزشمند سیاه­ کولی خزری تاکید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of growth parameters and population structures of the Caspian Vimba (Vimba persa Pallas, 1814) in the south-western Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Narjes Karimi
  • Hamed Mousavi-Sabet
  • Bahram Falahatkar
Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran.
چکیده [English]

The growth parameters and population traits of the Caspian Vimba were studied in order to investigate the changes in the population structure of this species based on 227 samples which was taken from Kiashahr port, on the southwestern coasts of the Caspian Sea from February 2019 to April 2020. In females, fork length ranged from 13.5 to 20 cm and in males it ranged from 12.5 to 20 cm. The highest frequency in age groups was belonged to 3+ years for both sexes and the sex ratio of male to female was 1: 1.4. The von Bertalanffy growth parameters were estimated as k=0.73, L=17.44 cm and t0= -1.4 for females and k= 0.6, L=16.97 cm and t0=-1.5 for males. The length-weight relationship showed negative allometric growth patterns for both sexes, and the mean values of condition factor were calculated 1.38±0.01 and 1.35±0.01 for females and males, respectively. The size at the first maturity was estimated 12.5 cm for females and 13.2 cm for males. In conclusion, by comparing the obtained population traits of the Caspian vimba in the present study with the other studies in recent years, indicated a decrease in length range and following that it can be said that this species is under pressure and emphasize the need to reconsideration of fishing management in order to preserve the valuable Caspian vimba stocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age
  • Growth
  • Length-weight relationship
  • Length at first maturity
  • Caspian Vimba