مقایسه کارایی فنی و اقتصادی مزارع تولیدکننده ماهی قزل آلای حاصل از تخم چشم زده وارداتی و تولید داخل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

در فرآیند پرورش ماهی قزل­ آلا وجود ضریب تبدیل غذایی کمتر برخی از تخم ­های چشم­ زده­ وارداتی نسبت به تخم ماهی تولید داخل سبب جذابیت به کارگیری این نهاده خارجی شده است. از طرف دیگر قیمت نوع وارداتی به مراتب بالاتر بوده و احتمال عدم تامین همیشگی آن به همراه مخاطرات وارد شدن عوامل بیماری نیز تهدیدی برای پایداری تولید و امنیت غذایی خواهد بود. بدین صورت استفاده از تخم ­چشم ­زده داخلی در مقابل تولید شده خارجی آن از یک طرف با استقبال کمتری در کشور ایران روبرو است و از طرف دیگر به دلیل ایجاد احتمال ناپایداری و اختلال در تولید داخلی به عنوان یکی از چالش های اصلی در تولید قزل­ آلای این کشور مطرح می ­باشد؛ به طوری که بکارگیری یا عدم استفاده از تخم ­چشم­ زده وارداتی را با تردید مواجه کرده است. با این توصیف، مطالعه حاضر جهت یافتن راه حلی برای مسئله فوق طراحی گردید. بدین منظور از مفهوم کارایی اقتصادی و رهیافت تحلیل پوششی داده­ها در بین مزارع دارای مجوز تکثیر-پرورش و مراکز تفریخ_ پرورش استان مازندران استفاده شد. براساس نتایج، این دو گروه مزارع تقریباً بهره­برداری مناسبی از نهاده­های تولید خود دارند؛ به ­طوری ­که میانگین کارایی فنی در بین آنها 87 درصد است. با این حال تمایز اصلی مزارع در کارایی تخصیصی است که نهایتاً موجب شده تا میانگین کارایی اقتصادی هر دو تیپ مزرعه کمتر از کارایی فنی و در حدود 43 درصد باشد. همچنین تولید حاصل از تخم داخلی دارای میانگین کارایی اقتصادی بیشتری (41 درصد) نسبت به تولید حاصل از تخم وارداتی (38 درصد) است. بنابراین تغییر ساختار تولید مزارع استان مازندران از حالت صرفاً وابسته به این نهاده وارداتی به سمت ساختار تکثیر تخم چشم ­زده ایرانی می ­تواند قابل توصیه باشد. کاهش قیمت خوراک ماهی و استفاده از فناوری سرمایه ­بر به جای کاربر نیز به عنوان راه حل دیگری جهت تضمین کارایی اقتصادی و نیز پایداری امنیت غذایی در استان مازندران شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of technical and economic efficiency of trout farms production from imported and domestic egg

نویسندگان [English]

  • Hiva Asadikia
  • Seyed Habibollah Mosavi
  • Sadegh Khalilian
  • Hamed Najafi Alamdarlo
Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The existence of a lower feed conversion ratio (FCR) of some imported trout species and the reduction of the feeding costs of such trout, compared to Iranian egg has made it attractive to the use of foreign input. On the other, the imported eggs are significantly more expensive and cannot be supplied permanently, because of sanctions in Iran. It can also transfer disease to the Iranian trout farms. Therefore, this import problem is a threat to food security and farms' production. Hence, the use of imported egg versus domestic ones, on the one hand, is less welcomed in Iran, due to the possibility of instability and disruption in domestic production has been a major challenge in trout farming in this country. So that, the use of imported trout eggs has been questioned. Hence, the present study sought to find a solution to this problem. For this purpose, the concept of economic efficiency in the DEA model is employed in propagation and hatchery farms of Mazandaran Province. The findings revealed that the identified farms almost made the appropriate use of their inputs; So that the average technical efficiency among them is 87%. However, allocative efficiency was the main distractive factor in the farms; Thus, the average economic efficiency of them (propagation and hatchery farms) is lower and about 43%. Also, the average economic efficiency in propagation farms with domestic eggs (41%) is more than in farms with the use of just imported eggs (38%). Therefore, Changing the production structure in total dependant farms of Mazandaran (on imported eggs) to propagate domestic eggs can be advisable. Moreover, the reduction of feed prices and the use of capital-intensive technology instead of labor-intensive technology is another solution to ensure economic efficiency and sustainable food security in this province.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Trout farmers
  • Input of trout eggs
  • Mazandaran Province
  • Efficiency
  • DEA