تکثیر مصنوعی سیاه‌ماهی رازی (Capoeta razii) با استفاده از OvaprimTM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

چکیده

در این مطالعه، 17 قطعه مولد سیاه ماهی vhcd  ماده (4/5±90/1 گرم) و 14 قطعه سیاه ماهی رازی نر (2/1±74/8 گرم) (Capoeta razii) از رودخانه شلمانرود استان گیلان با استفاده از تور ماشک در فصل تولید­مثل صید و در شرایط کنترل­ شده نگهداری شدند. بعد از تطابق با شرایط سالن، 10 قطعه از مولدین ماده و 7 قطعه از مولدین نر با 0/5 میلی ­لیتر هورمون اواپریم (20 میکروگرم آنالوگ GnRH ماهی آزاد و 10 میلی‌گرم دامپریدون در میلی‌لیتر) به ازای کیلوگرم وزن بدن در زیر محل قاعده باله سینه­ ای و در یک مرحله تزریق شدند. همچنین 7 قطعه مولد ماده و نر سیاه ماهی رازی تزریق نشدند (تیمار کنترل). چک کردن ماهیان هر 6 ساعت یک­بار انجام گرفت و پس از 0/8±25/9 ساعت ماهیان ماده به تزریق پاسخ مثبت نشان دادند؛ درحالی‌که در گروه کنترل هیچ تخم­ریزی ­مشاهده نشد. تمامی مولدین نر مورد آزمایش به هورمون‌تراپی پاسخ مثبت نشان دادند و اسپرم ­ریزی 0/7±24/8 ساعت بعد از تزریق صورت گرفت، درحالی‌که در گروه کنترل هیچ اسپرم­ ریزی مشاهده نشد. بعد از تخم ­کشی و اسپرم­ گیری، پارامترهای اسپرم­ شناختی و عملکرد تولید­مثلی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین وزن تخمک استحصالی از هر ماده 0/2±4/2 گرم و تعداد تخمک 23/7±445/0 در هر گرم گزارش شد. هماوری مطلق و نسبی به ترتیب 183/7±1869/7عدد و 3/9± 22/4 تخمک به ازای هر گرم وزن بدن ثبت گردید. بررسی داده­ های اسپرم­ شناختی حاصل از این مطالعه نشان از زمان تحرک 12/0±72/0 ثانیه، میزان تحرک 3/2±80/7 درصد، تراکم اسپرم 1/4±91/4 درصد و میزان اسپرماتوکریت 5/3±3/26 درصد داشت. بعد از لقاح، نرخ لقاح 1/8±86/5 درصد، نرخ تخم ­گشایی 1/8±88/5 درصد و میانگین تعداد لارو به ازای هر مولد 173/6±1662/8 قطعه ثبت شد. نتایج این مطالعه نشان داد که یک‌بار تزریق اواپریم منجر به تحریک رسیدگی جنسی در سیاه ماهی رازی نر و ماده در شرایط اسارت می­ گردد و می ­تواند در مراکز تکثیر با هدف بازسازی ذخایر و تولید انبوه بچه ماهی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Artificial reproduction of Razi Siah mahi (Capoeta razii) using OvaprimTM

نویسندگان [English]

  • Hamed Abdollahpour
  • Naghmeh Jafari
  • Milad Karimzadeh
  • Bahram Falahatkar
Fisheries Department, Faculty of Natural Resource, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran.
چکیده [English]

In this study, 17 females (90.1±4.4 g) and 14 males (74.8±2.1 g) broodstock of Razi Siah Mahi (Capoeta razii) were captured by cast net from Shalmanroud River in Guilan Province during the reproduction season and kept in controlled condition. After the adaptation to hatchery condition, 0.5 mg Ovaprim (20 µg sGnRH analogue and 10 mg domperidone per ml) per kg body weight (BW) was injected in the basal pectoral fin region to 10 females and 7 males at one stage. Moreover, other 7 females and 7 males were not injected (as control). All fish were checked 6 h interval and female fish showed positive response to hormone induction 25.9±0.8 h following the injection; while no spawning was observed in control group. All males showed positive response to hormone-therapy and spermiation was observed after 24.8±0.7 h, while no spermiation was observed in control group. After spawning and spermiation, spermatological parameters and reproductive performance were evaluated. The average of obtained oocyte weight and the number of oocytes were determined as 4.2±0.2 g and 445.0±23.7 oocyte g-1, respectively. Absolute and relative fecundities were calculated as 1869.7±183.7 and 22.4±3.9 oocyte per g BW, respectively. The examination of spermatological parameters showed motility time 72.0±12.0 s, motility rate 80.7±3.2%, sperm density 91.4±1.4% and spermatocrit 26.3±5.30%. After insemination, fertilization rate, hatching rate and the number of larvae per spawner were recorded as 86.5±1.8%, 88.5±1.8%, and 1662.8±173.6 larva, respectively. The results of this study showed that Ovaprim successfully induced maturation in female and male Capoeta razii at a single dose in captivity and it can be used in hatcheries for stock rehabilitation and mass production of fry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial reproduction
  • Captivity condition
  • Ovaprim
  • Fertilization rate
  • Spermatological parameters