تاثیر مکمل غذایی عصاره آب داغ جلبک قهوه‌ای Sargassum ilicifolium بر روی برخی از شاخص‌های ایمنی همولنف در میگوی پاسفید غربی Penaeus vannamei

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

همولنف میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei) ارزیابی شد. این آزمایش در 3 تیمار شامل 0/25، 0/5 و 1 درصد SHWE و یک گروه شاهد در سه تکرار انجام شد. 120 عدد میگو (میانگین وزن 0/08­±4/67 گرم) به‌طور تصادفی در گروه‌ها توزیع گردید. در پایان 66 روز آزمایش، برخی شاخص‌های ایمنی و آنتی‌اکسیدانی و تعداد هموسیت‌ها در بین گروه‌های تیماری و شاهد سنجش گردید. نتایج نشان داد که میزان آلکالین فسفاتاز در گروه تیماری تغذیه شده با 0/25 درصد SHWE افزایش یافت. مقدار گلوتاتیون پراکسیداز در تمام تیمارهای تغذیه شده با SHWE افزایش نشان داد. هرچند، سطوح گلوتاتیون، در تیمارهای 0/25 و 0/5 درصد در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی‌داری (0/05>p ) داشت. بیشترین مقدار سطوح گلوتاتیون اس-ترانسفراز، سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در تیمار تغذیه شده با 0/5 درصد SHWE ثبت گردید. درحالی­که مقدار ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل در تمام تیمارهای تغذیه‌ای با گروه شاهد تفاوتی را نشان نداد (0/05­<­p ). دو شاخص اسید فسفاتاز و فنل اکسیداز در هیچ کدام از گروه‌های تیماری تغییر نداشتند. لیزوزیم در گروه تیماری 0/25 درصد به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (0/05>p )، در حالی­که با سایر گروه‌های تیماری تفاوت معنی‌دار نداشت (0/05<p ). تعداد هموسیت‌های کل، سلول‌های گرانوله، سلول‌های نیمه گرانوله و سلول‌های هیالین در تیمار 0/5 درصد نسبت به گروه شاهد افزایش معنی‌داری (0/05>p ) نشان داد، و در تیمار 0/25 درصد، تنها تعداد هموسیت‌های کل و سلول‌های نیمه گرانوله افزایش معنی‌دار (0/05>p ) با گروه شاهد داشت. نتایج نشان داد که عصاره آب داغ جلبک سارگاسوم از طریق تغذیه و با هدف افزایش پارامترهای آنتی‌اکسیدانی و همچنین فاکتورهای ایمنی همولنف در میگوی پاسفید غربی موثر و مفید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of dietary supplementation of Sargassum ilicifolium hot-water extract on some haemolymph physiological parameters of whiteleg shrimp, Penaeus vannamei

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Eidi Ghaleghazi 1
  • Ahmad Noori 1
  • Seyyed Hossein Hosseinifar 2
1 Department of Fisheries Science, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

This study was designed to evaluate the haemolymph immunological and antioxidant parameters in Penaeus vannamei fed on Sargassum ilicifolium hot-water extract (SHWE) supplemented diets. Three experimental groups including 0.25, 0.5, and 1% SHWE, and one control (without SHWE inclusion), each with three replicates, were applied. A totsl of 120 shrimps (4.67±0.08 g) were randomly distributed into 12 experimental tanks. At the end of a 66-day feeding trial, haemolymph immunological and antioxidant parameters were measured. The results indicated that alkaline phosphatase increased significantly in 0.25% SHWE fed treatment (p < /em><0.05). Glutathione peroxidase significantly increased in all the treatments fed the SHWE supplemented diets (p < /em><0.05). However, the levels of glutathione significantly increased in the groups fed by 0.25 and 0.5% SHWE supplemented diets (p < /em><0.05). The levels of glutathione s-transferase, superoxide dismutase, and catalase significantly increased in the treatment fed 0.5% SHWE supplemented diet (p < /em><0.05), whereas the total antioxidant capacity levels remained unchanged among the treatments (p < /em>>0.05). Both acid phosphatase and phenoloxidase did not influenced by dietary treatments (p < /em>>0.05). The levels of lysozyme were significantly lower in the treatment fed 0.25% SHWE supplementary (p < /em><0.05), whereas this experimental group did not show any difference with the others (p < /em>>0.05). The numbers of THC, GC, SGC, and HC significantly increased in the treatment fed 0.5% SHWE supplemented diet (p < /em><0.05). However, the fish fed 0.25% SHWE supplemented diet exhibited significantly higher THC and SGC levels, compared to the control group (P>0.05). The present results indicate that SHWE can be applied practically via a dietary route to boost the haemolymph antioxidant status as well as the cellular immunity of Pacific white shrimp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hot-water extract
  • Brown seaweed
  • Haemolymph
  • Immune parameters
  • Antioxidant