مقایسه تاثیرخوراکی جلبک گراسیلاریا کورتیکاتا (Gracilaria corticata) و مخمر ساکارومایسیس سروزیه (Saccharomyces cervesia) بر شاخص‌های ایمنی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

2 بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان ، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

در این مطالعه به میگوهای وانامی جلبک گراسیلاریا کورتیکاتا (Gracilaria corticata‌) و مخمر ساکارومایسیس سروزیه (Saccharomyces cervesia) به صورت خواکی داده شد و سپس تغییر شاخص هایی ایمنی میگو بررسی شدند. بدین منظور 1800 قطعه میگوی 5 گرمی را انتخاب و پس از سازگاری در 9 مخزن 10 تنی ذخیره‌سازی شدند. به یک گروه از جلبک گراسیلاریا کورتیکاتا به میزان 1500 میلی‌گرم در کیلوگرم غذا داده شد و به گروه دیگر مخمر ساکارومایسیس سروزیه به میزان یک گرم در یک کیلوگرم غذا به مدت 25 روز استفاده شد. روزهای 1، 3، 9، 18 و 25 از همولنف میگوها نمونه‌برداری شد. شاخص‌های ایمنی شامل هموسیت کل‏، پروتئین کل، آنزیم پراکسیداز‏، آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز و آنزیم فنول اکسیداز این دو گروه با گروه شاهد مقایسه شدند. نتایج نشان داد هر دو تیمار شاخص­های ایمنی نسبت به گروه شاهد نسبت به گروه شاهد افزایش معنی‌داری نشان داد (0/05>P). همچنین شاخص ­های ایمنی در تیمار یک افزایش معنی‌داری نسبت به تیمار مخمر نشان داد (0/05>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the oral administration of Gracilaria corticata and Saccharomyces cervesia on immunity indicators of Litopenaeus vannamei

نویسندگان [English]

 • Mehrdad mohammadidoust 1
 • , Mohammad Afsharnasab 2
 • Shapour Kakoulaki, 3
 • Mina Ahangarzadeh 1
 • , Hossein Houshmand 1
 • Lefteh Mohseni 1
1 Aquaculture Research Center-South of Iran, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Ahvaz, Iran.
2 Department of Health, Aquatic Animal Health and Disease, Faculty of Specialized Veterinary Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this study, Vanami shrimp were fed Gracilaria corticata alga and Saccharomyces cervesia yeast, then their immunity indicators were studied.  A total of 1800 shrimp with 5 gr after adaptation storage were were selected and after adaptation were introduced into nine 10-tons tanks. The first they were tested for disease. Shrimp did not have any bacterial viral diseases. A group was fed Gracelaria corticata as 1500 mg / kg and another tretment with Saccharomyces cerevisiae as 1 g / kg for 25 days. The hemolymph of shrimps was sampled on days 1, 3, 9, 18, and 25. Then, immunity indicators, including THC, TPP, SOD, POD and PO were compared. The results showed that in both treatments, the immunity indicators were significant increased compared to the control group (p < /em><0.05). In addition, the immunity indicators in the algae treatment showed a higher increase compared to the yeast one (p < /em><0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Algae
 • Gracilaria
 • Litopenaeus vannamei
 • Yeast
 • Saccharomyces cervesia