مقایسه ی تزریق یک و دو مرحله‌ای sGnRH + دامپریدون (اواپریم) به همراه تزریق عصاره هیپوفیز بر تخم ریزی و شاخص های کیفیت تکثیر مولدین ماده پرورشی و وحشی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‎شهر، ایران.

2 گروه شیلات، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‎شهر، ایران.

چکیده

هر ساله تعدادی بچه ماهی کپور معمولی،Cyprinus carpio به­ منظور بازسازی ذخایر دریای خزر به رودخانه­ های شمال ایران رهاسازی می­ شود. انجام هورمون­ تراپی برای تکثیر مصنوعی این ماهی امری اجتناب ناپذیر است و با­وجود تفاوت­ های موجود بین کپور معمولی وحشی و پرورشی، از دستورالعمل یکسان برای القای رسیدگی جنسی آن­ها در مرکز شهید رجائی ساری استفاده می­شود. بنابراین در این تحقیق به­منظور مقایسه بازده هورمونتراپی در کپورماهیان وحشی و پرورشی، تعداد 12 قطعه مولد ماده صید شده از دریای خزر و 15 قطعه مولد ماده پرورشی، هر­یک در 3 تیمار آزمایشی بر­اساس روش کاربردی مرکز شهید رجائی ساری به شرح زیر مورد تزریق قرار گرفتند. تزریق دو­مرحله ­ای عصاره هیپوفیز کپور معمولی به ­میزان 4/5 میلی­گرم به ازای هر کیلوگرم وزن (شاهد)، و تزریق یک و دو مرحله ­ای sGnRH + دامپریدون(اواپریم) به میزان 0/4 میلی­ لیتر به ازای هر کیلو­گرم وزن به­ عنوان تیمارهای دوم و سوم آزمایش. تمام 27 مولد ماده وحشی و پرورشی به هورمون ­تراپی پاسخ دادند. وزن تخمک استحصالی و هم­آوری کاری در مولدین پرورشی و تعداد تخمک در گرم و هم­آوری نسبی در مولدین وحشی به ­طور معنی ­داری بیشتر بود (0/05>p ). درصدهای لقاح، چشم­ زدگی و تفریخ در تیمارهای اواپریم هم در مولدین پرورشی (12/1±20/93، 46/0±36/94، 93/1±87/91) و هم در مولدین وحشی (1/42±95/51، 0/01±94/90،  0/15±92/43) به­ طور معنی ­داری بیشتر از تیمار هیپوفیز بود (0/05>p ). همبستگی مثبت بین وزن مولدین، وزن تخمک استحصالی و هم­آوری کاری با یکدیگر در هر دو گروه مولدین مشاهده شد. اگر­چه هر سه پارامتر عنوان شده با تعداد تخمک در گرم و وزن مولدین و وزن تخمک استحصالی با هم­آوری نسبی در هر دو گروه مولدین همبستگی منفی داشتند. همچنین درصدهای لقاح، چشم­ زدگی و تفریخ همبستگی مثبت بسیار معنی­ داری را با یکدیگر نشان دادند (0/01>p ). در بررسی روابط بین متغیرها توسط رگرسیون گام ­به گام ارتباط معنی­ داری بین درصد­های لقاح، چشم­زدگی و تفریخ با وزن مولد و وزن تخمک استحصالی مشاهده نشد، اما در هر دو گروه از مولدین کیفیت تخمک ­ها دارای رابطه مثبت و معنی­ دار به­ ویژه با تزریق یک­ مرحله­ ای اواپریم در مقایسه با غده هیپوفیز بودند. بنابراین تزریق یک ­مرحله­ای اواپریم برای هر دو کپور معمولی پرورشی و وحشی مناسب­تر است. اگرچه در مولدین وحشی به دلیل وزن کمتر آنها، وزن تخمک استحصالی و هم­آوری کاری کمتر از مولدین پرورشی بود اما درصد تفریخ در مولدین وحشی با ضریب 18/2 بیشتر از مولدین پرورشی بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of one- and two-stage injections of sGnRH + Domperidone (Ovaprim) with pituitary gland extract on spawning and reproduction quality indices of cultured and wild females of common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Bagheri 1
  • Masoumeh Bahrekazemi 2
  • Roohollah Javadian 2
1 Department of Fisheries, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
2 Department of Fisheries, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
چکیده [English]

Every year, common carp, Cyprinus carpio, fingerlings are released into the northern rivers of Iran to for restocking the Caspian Sea reserves. For artificial reproduction of this fish, hormone injection is inevitable and despite the differences between wild and farmed common carp, the same method is used to induce their sexual maturation in Shahid Rajaei Center in Sari. Therefore, to compare the efficiency of hormone injection in wild and farmed carp, 12 female broodstocks which caught from the Caspian Sea, and 15 farmed broodstocks were injected based on the applied methods of Shahid Rajaei Center in Sari, each in 3 treatments as follows: Two-stage injection of common carp pituitary gland extract at the rate of 4.5 mg per kg of body weight (control), and one- and two-stage injections of sGnRH + domperidone (ovaprim) at a rate of 0.4 ml per kg of weight as the second and third experimental treatments. All 27 wild and farmed female broodstocks responded to hormone injection. The extracted egg weight and working fecundity were significantly higher in farmed broodstocks and the number of eggs per gram and relative fecundity were significantly higher in wild broodstocks (p < /em><0.05). Fertilization, eyeing, and hatching percentages were significantly higher in ovaprim treatments than the pituitary treatment in both farmed (93.20±1.12, 94.36±0.46, 91.87±1.93) and wild (95.51±1.42, 94.90± 0.01, 92.43±0.15) broodstocks (p < /em><0.05). A positive correlation was observed between broodstocks weight, extracted egg weight, and working fecundity with each other in both broodstock groups. However, all three parameters were negatively correlated with the number of eggs per gram and the weight of the broodstocks and the weight of the extracted egg were negatively correlated with the relative fecundity. Also, the percentages of fertilization, eyeing, and hatching rates showed a highly significant positive correlation with each other (p < /em><0.01). In the study of relationships between variables by stepwise regression, no significant relationship was observed between the fertilization, eyeing, and hatching percentages with the weight of broodstocks and the weight of the extracted egg, but in both groups of broodstocks, the quality of eggs had a positive and significant relationship especially with the single-stage injection of ovaprim compared to the pituitary gland. Therefore, the single-stage injection of ovaprim is more suitable for both farmed and wild common carp. Although extracted egg weight and working fecundity were lower in wild than farmed broodstocks due to lower weight of them, hatching percentage in wild broodstocks was higher than farmed broodstocks with a coefficient of 2.18.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wild common carp
  • Pituitary gland
  • Hormone injection
  • Ovaprim