اثرات مکمل غذایی ماکرو جلبک قرمز دریایی Gracilaria pygmaea بر آنالیز تقریبی لاشه، قابلیت هضم ظاهری و فعالیت آنزیم های گوارشی ماهی باس دریایی آسیایی Lates calcarifer

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بوشهر، بوشهر، ایران.

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.

4 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.

چکیده

در یک پژوهش 6 هفته­ ای، اثر افزودن پودر ماکروجلبک قرمز گراسیلاریا (Gracilaria pygmaea) به جیره بر آنالیز تقریبی لاشه، قابلیت هضم ظاهری و فعالیت آنزیم­ های گوارشی در ماهی باس دریایی آسیایی (Lates calcarifer) با میانگین وزن اولیه 5/9±28 گرم و در قالب یک طرح کاملاً تصادفی بررسی گردید. جیره ­های آزمایشی شامل دو جیره­ کنترل مثبت (آرد ماهی) و منفی (آرد ماهی-پودر سویا) و سه جیره حاوی پودر جلبک گراسیلاریا در سطوح 3، 6 و 9 درصد بودند. نتایج نشان داد نرخ رشد ویژه در تیمار تغذیه شده با گراسیلاریا 6% بیشتر از سایر تیمارها بود (0/05>P). در پایان دوره، مقادیر پروتئین خام، خاکستر و ماده خشک در لاشه ماهیان تیمارهای مختلف، تفاوت معنی ­داری نشان نداد (0/05<P) و تنها در تیمار گراسیلاریا 3% میزان چربی لاشه نسبت به سایر تیمارها بالاتر بود (0/05>P). نتایج قابلیت هضم ظاهری پروتئین، چربی و ماده خشک در ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف جلبک گراسیلاریا، اختلاف معن ی­داری بین تیمارها نشان نداد (0/05<P) هرچند این مقادیر در تیمار 6% کمی بهتر بود. در ماهیان تغذیه شده با جیره 9%، فعالیت آنزیم پپسین 1/46 و 1/26 برابر کمتر از فعالیت این آنزیم در ماهیان تیمار به­ترتیب 3% و %6 بود (05/0>P). فعالیت آنزیم­های آمیلاز و لیپاز نیز در تیمار %9، کمتر از تیمارهای %3 و %6 بود (0/05>P). یافته­ های تحقیق نشان‌دهنده پتانسیل پودر جلبک G. pygmaea به­ عنوان مکمل غذایی تا سطح 6 درصد در جیره در بهبود عملکرد رشد، آنالیز تقریبی لاشه، قابلیت هضم ظاهری و عمده فعالیت آنزیم­ های گوارشی در ماهی گوشتخوار باس دریایی آسیایی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dietary supplemental effects of macro algae Gracilaria pygmaea on proximate analysis, apparent digestibility and digestive enzymes activity of Asian sea bass (Lates calcarifer)

نویسندگان [English]

  • Anahita Farhoudi 1
  • Iman Sourinejad 1
  • Mahmoud Nafisi Bahabadi 2
  • Mir Masoud Sajadi 3
  • Alireza Salarzadeh 4
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Persian Gulf, Bushehr, Iran.
3 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara,, Iran.
4 Department of Fisheries, Islamic Azad Unbiversity, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

A 6-week experiment was conducted to investigate the effects of dietary supplementation of red macroalga, Gracilaria pygmaea on proximate analysis, apparent digestibility and digestive enzymes activities of Asian sea bass, Lates calcarifer, with an initial mean weight of 28±5.9 g using a completely random design. The experimental diets were prepared using a fishmeal based positive control diet and a fishmeal-soy protein negative control diet supplemented with 3, 6 and 9% of red macro algae. The results indicated that the special growth rate was significantly higher for the 6% G. pygmea inclusion (P<0.05). At the end of the trial, the crude protein, ash and dry matter of fish carcass were not significantly different between the treatments (P>0.05), except for the fish fed with the 3% inclusion diet that exhibited significantly higher lipid level compared to the others (P<0.05). The results of the apparent digestibility of protein, fat and dry matter did not show significant differences (P>0.05), although these values were slightly improved in 6% inclusion treatment. The pepsin activity was decreased by about 1.46-fold and 1.26-fold in fish fed with the 9% diet when compared with those fed with the 3 and 6%, respectively (P<0.05). Activities of amylase and lipase were significantly lower in 9% treatment compared to 3 and 6% treatments (P<0.05). Present findings show the potential of G. pygmaea powder as a dietary supplement up to 6% inclusion in the diet to improve growth performance, carcass proximate composition, apparent digestibility and most of the digestive enzymes activities of the carnivorous Asian sea bass.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dietary supplement
  • Marine macro algae
  • Rearing
  • Digestive enzyme