کلیدواژه‌ها = کپورمعمولی
اثر غلظت‌های تحت کشنده نانوپلاستیک پلی‌استایرن بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 10، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 125-133

علیرضا مهری؛ علی اکبر هدایتی؛ حمید محمدی؛ علی جافر نوده؛ صفورا ابرقوئی


اثر افزودن تیمول به آب بر شاخص‌های خونشناسی و ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در دوره حمل و نقل

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 27-34

سید سعید میرزرگر؛ علی طاهری میرقائد؛ سیدمرتضی حسینی؛ ملیکا قلیچ پور؛ مهسا شهبازی؛ مرتضی یوسفی


تاثیر جنیستئین محلول در آب به عنوان منبع طبیعی ترکیبات فنولی بر پارامترهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-8

حمیدرضا شهریاری؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ فاطمه پیکان‌حیرتی؛ پدرام ملک پوری


اثر تغذیه ای جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) بر شاخص های مقاومت موکوسی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) درمواجهه با نانو ذرات نقره

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 96-102

انیتا گل پور؛ سید عباس حسینی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ علی جافر نوده؛ مهتاب خلجی