نویسنده = سید حامد موسوی ثابت
اثر شوری های مختلف آب محیط پرورش بر پارامترهای خونی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 167-174

مرتضی کاظمین؛ سید حامد موسوی ثابت؛ محمدرضا قمی