نویسنده = سهیل ایگدری
مقایسه تنوع ریختی و برخی پارامترهای زیستی ماهی نازک جنوب (Heckel, 1843) Chondrostoma regium در رودخانه‌های حوضه تیگریس ایران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-10

کیوان عباسی رنجبر؛ زانیار غفوری؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر


بررسی تنوع زیستی و فراوانی ماهیان رودخانه ماسوله، حوضه آبریز جنوبی دریای خزر

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 185-197

سید حامد موسوی ثابت؛ کاترینا واسیلو؛ سهیل ایگدری؛ ویکتور واسیلو؛ صابر وطن دوست؛ کیوان عباسی رنجبر


ارزیابی ذخایر ماهی قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta Linnaeus, 1758) در سرشاخه های رودخانه طالقان، حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 149-157

سهیل ایگدری؛ محمدعلی نعمت الهی؛ علیرضا رادخواه؛ محمد محمودی


اثر پارامترهای محیطی بر صفات ریختی ماهی سفید نمک (Squalius namak, Khaefi et al., 2016) در رودخانه جاجرود

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 172-181

حامد شعبانلو؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری


بررسی تغییرات شکل بدن ماهی شیربت (Arabibarbus grypus) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی در طی مراحل اولیه تکوین

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 58-64

شهرام سلیمانیان؛ محمد امینی چرمهینی؛ سهیل ایگدری؛ علی سواری


ساختار استخوانی گاوماهی سرگنده Ponticola gorlap (Iljin, 1949) (Teleost: Gobiidae) در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 92-101

نسرین نیک مهر؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر


بررسی الگوی رشد آلومتری و روند تغییرات ریختی ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) طی مراحل اولیه ی تکوین

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 103-109

الناز کیارسی علیخانی؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ محمد امینی


تجمع زیستی فلز سنگین سرب ناشی از مواجهه آب زاد در ماسل آب شیرین Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Unionidae)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 83-91

محمد سلکی؛ سهیل ایگدری؛ لعبت تقوی؛ فاتح معزی


بررسی تنوع جمعیتی سیاه ماهی هراتی (Capoeta heratensis) در حوضه های آبریز هریرود و دشت کویر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 37-44

سهیل ایگدری؛ سعید کلاری ابراهیمی؛ سهراب اشرفی؛ پریا جلیلی