نویسنده = کبری ضیایی
مروری اجمالی بر پروتئین های ضدانجماد موجود در ماهیان

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 155-163

کبری ضیایی؛ سید ولی حسینی


بررسی اثر عصاره خیار دریایی (Holothuria leucospilota) بر کیفیت میکروبی فیله ماهی شوریده (Otolithes rubber) در شرایط نگهداری در یخچال

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 23-31

حنانه رضائیان؛ سید ولی حسینی؛ علیرضا میر واقفی؛ عباسعلی مطلبی مغانجوقی؛ کبری ضیایی