نویسنده = محمد سوداگر
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه عملکرد رشد، بازده فیله و پروفیل اسیدهای آمینه ماهیان کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio) و گورامی عظیم الجثه (Osphronemus goramy) پرورش یافته در استخرهای بتونی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 32-41

امین فرحی؛ محمد سوداگر؛ سیامک یوسفی سیاهکلرودی؛ محمد مازندرانی؛ شهرام دادگر؛ سید مهدی اجاق


2. اثرات به کار گیری عصاره گیاه پنج انگشت (Vitex agnus-castus) بر عملکرد تولیدمثلی، رشد و بقاء در ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 22-29

شادی زمانی؛ محمد سوداگر؛ شهرام دادگر؛ حسین آدینه؛ عباسعلی حاجی بگلو


3. تغییرات هورمونی و متابولیکی مولد میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) تغذیه شده با سطوح مختلف هورمون 17 بتا استرادیول

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 30-39

حسین آدینه؛ محمد سوداگر؛ محمد گرگیج؛ محمدرضا گروسی


4. تاثیر تریپلوئیدی بر شاخص های رشد و ناهنجاری شکلی در ماهی کوی (Cyprinus carpio)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-9

شیما هاتفی؛ محمد سوداگر؛ عباسعلی حاجی بگلو؛ محمد هرسیج