نویسنده = کیوان عباسی رنجبر
مقایسه تنوع ریختی و برخی پارامترهای زیستی ماهی نازک جنوب (Heckel, 1843) Chondrostoma regium در رودخانه‌های حوضه تیگریس ایران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-10

کیوان عباسی رنجبر؛ زانیار غفوری؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر


بررسی تنوع زیستی و فراوانی ماهیان رودخانه ماسوله، حوضه آبریز جنوبی دریای خزر

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 185-197

سید حامد موسوی ثابت؛ کاترینا واسیلو؛ سهیل ایگدری؛ ویکتور واسیلو؛ صابر وطن دوست؛ کیوان عباسی رنجبر


بررسی هم‌آوری ماهی سفید Rutilus frisii (Nordmann, 1840) مهاجر به رودخانه سفیدرود و ارتباط آن با طول، وزن و سن

دوره 10، شماره 2، مهر 1401، صفحه 99-113

کیوان عباسی رنجبر؛ دانیال گروهی؛ علینقی سرپناه؛ مهدی مرادی