نویسنده = هومن رجبی اسلامی
تاثیر کمبود یا فقدان فسفر بر رشد، ترکیبات بدنی و پروفایل اسیدهای چرب ریز جلبک آب شیرین Desmodesmus sp.

دوره 11، شماره 2، مهر 1402، صفحه 26-35

شقایق نوروزی؛ سید پژمان حسینی شکرابی؛ هومن رجبی اسلامی


تأثیر سطوح مختلف نوکلئوتید خوراکی روی برخی شاخص‏های رشد و قابلیت هضم ظاهری استرلیاد (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758)

دوره 11، شماره 2، مهر 1402، صفحه 85-95

میگل تکلو؛ هومن رجبی اسلامی؛ سیدعبدالمجید موسوی؛ ایوب یوسفی جوردهی


تأثیر مکمل سلنیت سدیم در جیره غذایی بر عملکرد و فراسنجه‌های خون‌شناسی تاس‌ماهی سیبری (Acipenser Baerii) جوان

دوره 10، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 113-124

ندا صرامی فروشانی؛ هومن رجبی اسلامی؛ حسین خارا؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی