دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-94 
6. بررسی اثرات همیاری در تولید اورگانیک ماهیان گرمابی

صفحه 74-81

قباد آذری تاکامی؛ امیر ابراهیم مقصودی فر


7. تأثیر جیرۀ غذایی حاوی مس و روی بر فاکتورهای سرمی مرتبط با متابولیسم استخوان در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 82-92

کبری محمدی سرپیری؛ نصراله محبوبی صوفیانی؛ عیسی ابراهیمی درچه؛ یزدان کیوانی؛ پدرم ملک پوری