دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-50 
1. تاثیر تریپلوئیدی بر شاخص های رشد و ناهنجاری شکلی در ماهی کوی (Cyprinus carpio)

صفحه 1-9

شیما هاتفی؛ محمد سوداگر؛ عباسعلی حاجی بگلو؛ محمد هرسیج


6. بررسی پارامترهای هماتولوژی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) در معرض غلظت های تحت کشنده علف کش رانداپ

صفحه 45-54

حامد غفاری فارسانی؛ قاسم رشیدیان؛ سعید شهبازی ناصرآباد؛ مهدی نادری فارسانی؛ علی اکبر هدایتی