دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-150 
بررسی تنوع ژنتیکی جنس Gammarus در چشمه ‏ها و رودخانه پارک ملی گلستان با استفاده از توالی ژن میتوکندریایی COI

صفحه 58-72

فائزه هدایتی راد؛ حمیدرضا رضایی؛ اولیاقلی خلیلی پور؛ جواد رمضانی؛ احمدرضا کاتوزیان