دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399 
10. بررسی روابط طولی و طول-وزن شش گونه از ماهیان خلیج فارس

صفحه 102-111

علی طاهری میرقائد؛ مهدی قدرتی شجاعی؛ مریم ویجت؛ سیدمرتضی ابراهیم‌زاده؛ ادیب جهانگرد؛ مرضیه عباسی؛ مهدی عبدالهیان


14. بررسی فون راسته بال موی داران (Trichoptera) در رودخانه جاجرود، حوضه دریاچه نمک

صفحه 146-153

پریسا طهماسبی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ حمید بلقیس زاده