دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399 
10. بررسی روابط طولی و طول-وزن شش گونه از ماهیان خلیج فارس

صفحه 102-111

علی طاهری میرقائد؛ مهدی قدرتی شجاعی؛ مریم ویجت؛ سیدمرتضی ابراهیم‌زاده؛ ادیب جهانگرد؛ مرضیه عباسی؛ مهدی عبدالهیان