دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

‌اثرات توسعه مزارع کوچک مقیاس پرورش ماهیان خاویاری بر کیفیت پساب منطقه (مطالعه موردی: مزارع پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان آستارا و تالش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

حبیب حسین پور رودسری؛ سید مسعود منوری؛ حسین خارا؛ بهروز بهروزی راد