کلیدواژه‌ها = تقسیم میتوز
تتراپلوییدی در آبزیان، دلایل، روش‌های القا، شناسایی و اثرات فیزیولوژیک

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 104-118

سالار درافشان؛ هاجرالسادات طباطبایی پزوه؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ مجید طالبی