نویسنده = فرشته قاسم زاده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه جغرافیای زیستی Daphnia O. F. Müller, 1785 (آبشش پایان: آنوموپودا) در شمال ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-100

علی محمدیاری؛ فرشته قاسم زاده؛ امید میرشمسی؛ منصور علی آبادیان