نویسنده = پدرم ملک پوری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر جیرۀ غذایی حاوی مس و روی بر فاکتورهای سرمی مرتبط با متابولیسم استخوان در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 82-92

کبری محمدی سرپیری؛ نصراله محبوبی صوفیانی؛ عیسی ابراهیمی درچه؛ یزدان کیوانی؛ پدرم ملک پوری