نویسنده = رحمان پاتیمار
تعداد مقالات: 4
1. ویژگی های تولیدمثلی میگوی غیربومی رودﺧﺎﻧﻪ ای ﺷﺮق (Macrobranchium nipponense De Haan, 1849) درتالاب های آلماگل، آلاگل وآجی گل استان گلستان -شمال ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 45-57

غلامعلی بندانی؛ رحمان پاتیمار؛ حجت الله جعفریان؛ محمدرضا شکری؛ هادی رئیسی؛ ضیاء کردجزی


2. ویژگی های سن و رشد مولدین ماهی کُلمه خزری (Rutilus lacustris) کاربردی در برنامه تکثیر نیمه طبیعی و بازسازی ذخایر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 154-166

عبدالملک کر؛ رحمان پاتیمار؛ هادی رئیسی؛ مرادمحمد شکیبا


3. ویژگی های تولیدمثلی ماهی آمورچه Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) در آب بندان های پرورش ماهیان گرمابی استان گلستان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 110-122

عبدالقادر قوجق نژاد؛ رحمان پاتیمار؛ حجت الله جعفریان؛ ضیاء کردجزی؛ محمد فرهنگی


4. تاثیر ارزیابی اکولوژیکی جامعه فیتوپلانکتونی استخرهای پرورش میگوی گمیشان جنوب شرق دریای خزر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-64

آرزو ناعمی؛ رحمان پاتیمار؛ محمد هرسیج؛ سعید یلقی