نویسنده = رحمان پاتیمار
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی های تولیدمثلی ماهی آمورچه Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) در آب بندان های پرورش ماهیان گرمابی استان گلستان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 110-122

عبدالقادر قوجق نژاد؛ رحمان پاتیمار؛ حجت الله جعفریان؛ ضیاء کردجزی؛ محمد فرهنگی


2. تاثیر ارزیابی اکولوژیکی جامعه فیتوپلانکتونی استخرهای پرورش میگوی گمیشان جنوب شرق دریای خزر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-64

آرزو ناعمی؛ رحمان پاتیمار؛ محمد هرسیج؛ سعید یلقی