نویسنده = بهرام فلاحتکار
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر سطوح مختلف کورکومین بر عملکرد رشد و شاخص های بیوشیمیایی ماهی اسکار Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-11

راضیه نظری؛ میر مسعود سجادی؛ بهرام فلاحتکار


2. تاثیر سطوح مختلف ماده تجاری XTRACT جیره بر شاخص های رشد، بقا و ترکیب شیمیایی بدن بچه ماهی طلایی (Carassius gibelio)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 48-58

رضا فرضی؛ میر مسعود سجادی؛ بهرام فلاحتکار


3. اثر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه دارواش (Viscum album) بر شاخص های رشد و خون شناسی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-12

سمیرا مرادی؛ بهرام فلاحتکار؛ مسعود ستاری؛ مجتبی علیشاهی


4. اثر OvaprimTM و hCG بر القای تولید مثل مولدین ماده سوف حاج طرخان (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-22

بهرام فلاحتکار؛ عرفان اکبری نرگسی؛ دانیال گروهی؛ ایرج عفت پناه


5. شاخص های اندازشی و شمارشی هیبرید ماهی ماش ماده × ماهی سفید نر (Leusiscus aspius ♀ × Rutilus frisii ♂)

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-11

بهمن مکنت خواه؛ پریسا حق پرست؛ مهدی رحمتی؛ محدثه باقری؛ بهرام فلاحتکار